Tuesday, August 27, 2013

గోవిన్దాష్టకం - gOvindAshTakam

సత్యం ఙ్ఞానమనన్తం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ |
గోష్ఠప్రాఙ్గణరిఙ్ఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ |
మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ |
క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౧ ||
satyam, jnAnam, anantam, nityam, anAkASam, paramAkASam.
real, pure, knowledge, infinite, eternal, not covered by space, ultimate space that covers everything.
goshTha-prAgaNa rinkhaNa lOlam, anAyAsam, paramAyAsam.
one who enjoyes crawling in the cow-pen, effortless, highly laborious (for some)
mAyA-kalpita nAnA-Akarm, anAkAram, bhuvana-AkAram.
magically appears in various forms, formless, of the world-form
kshmA-mA-natham, anAtham, praNamata gOvindam paramAnandam.
protector (husband) of Earth (kshma, source of all wealth) and moving wealth (lakshmi, mA), one without any protector for himself (no one above him to protect him) gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down.

మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సన్త్రాసమ్ |
వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలిమ్ |
లోకత్రయపురమూలస్తమ్భం లోకాలోకమనాలోకమ్ |
లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౨ ||
mRtsnAmtsIhEti yaSOdA-tADana-SaiSava santrAsam
as a boy having eaten soil, afraid of punishment from mother yaSOda
vyAdita-vaktra-AlOkita-lOkA-lOka caturdaSa-lOkAlim
when opened the mouth shown the array of fourteen worlds in his mouth
lOka-traya-pura-mUla-sthambham, lOkA-lOkam anAlOkam
the central pillar for the city consisting of three layers of worlds, appearing as worlds and beyond worlds
lOkESam, paramESam praNamata gOvindam paramAnandam.
lord of worlds, ultimate Lord, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నమ్ |
కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారమ్ |
వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిశేషాభాసమనాభాసమ్ |
శైవం కేవలశాన్తం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౩ ||
traivishTapa-ripu vIraghnam, kshiti-bhAraghnam, bhava-rOgaghnam
one who has removed the pride from Bali, conqueror of Indra (king of Gods), one who removes the burden (burden of evil) on the earth, who removes the disease of repeated births
kaivalyam navanItAhAram, anAhAram, bhuvanAhAram
one who abides in absolute unity, takes freshly churned cream as food, one who does not need any food, one who can devour whole universe as food.
vaimalya-sphuTa-cEtOvRtti-vishEshAbhAsam, anAbhAsam
appears clearly to the purified consciousness, disappears otherwise
Saivam, kEvala-SAntam, praNamata gOvindam paramAnandam.
devotee of Siva, ever-peaceful, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలమ్ |
గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతలీలాలాలితగోపాలమ్ |
గోభిర్నిగదిత గోవిన్దస్ఫుటనామానం బహునామానమ్ |
గోధీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౪ ||
gOpAlam, prabhu-lIlA-vigraha-gOpAlam, kula-gOpAlam.
protector of the world, lord-of-playful-figure-appeared as gOpala i.e., kRshna, protector of the race of yAdavas who take care of cows
gOpIkhElana-gOvardhana-dhRta-lIlA-lAlita-gOpAlam
who protected the cowheards by lifting up the mountain gOvardhana
gObhirnigadita gOvinda sphuTa nAmAnam bahu-nAmAnam
thereby given the name "gOpAla" and who has several names
gO dhI gOcara dUram praNamata gOvindam paramAnandam
but, beyond the scope of words and ideas (of ignorant people)  gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

గోపీమణ్డలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభమ్ |
శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోద్గత ధూళీధూసరసౌభాగ్యమ్ |
శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానన్దమచిన్త్యం చిన్తితసద్భావమ్ |
చిన్తామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౫ ||
gOpImanDala gOshThIbhEdam bhEdavastham abhEdabham
one who appears distinctly in each group of gOpis, ever non-dual
SaSvadgOkhura-nirdhUta-udgata-dhULI-dhUsara-saubhAgyam
one who appears auspicious covered by the dust rising from the hoofs of cows
SraddhA-bhakti gRhIta-Anandam, acintyam, cintita-sadbhAvam
blissfully attained by faith and devotion, unthinkable, though thought as faithfulness
cintAmaNi-mahimAnam, praNamata gOvindam paramAnandam.
one with the power of desire fulfilling gem, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్రముపాదాయాగముపారూఢమ్ |
వ్యాదిత్సన్తీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షన్తం తాః
నిర్ధూతద్వయశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరన్తస్థమ్ |
సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౬ ||
snAnavyAkula yOshidvastram upAdAyAgam upArUDham
one who took away the cloths of gOpIs indulged in bathing in waters
vyditsantIratha didvasta dAtumupAkrshantam taAH
made them come close to you to take back their cloths
nirdhUta-dvaya-SOka-vimOham, buddham, buddhEH-antastham
one who removes the grief due to the delusion of duality, one who is intelligent, dwelling in the intellect
sattA-mAtra-sArIram praNamata gOvindam paramAnandam.
form of pure-existence, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

కాన్తం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలఘనాభాసమ్ |
కాళిన్దీగతకాలియశిరసి సునృత్యన్తమ్ ముహురత్యన్తమ్ |
కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నమ్ |
కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౭ ||
kAntam, kAraNa-kAraNam, Adi, anAdim kAla-ghAnAbhAsam
one who attracts everythig, cause of all causes, the beginning and the beginnigless, strong-TIME
kALindI gata kAliya SiraSi sunRtyantam muhuratyantam
who rejoices dancing on the kAlIya in the lake of kAlindi
kAlam, kAlakalAtItam, kalitAsEsham, kali-dOshaghnam
time, one who is beyond the power of time (like growth, transformation, decay etc., effects of time), one who moves everything, who removes the defects of kali (the iron age!)
kAlatraya gati hEtum praNamata gOvindam paramAnandam
the power behind the three modes of time movement (as past, present and future) gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

బృన్దావనభువి బృన్దారకగణబృన్దారాధితవన్దేహమ్ |
కున్దాభామలమన్దస్మేరసుధానన్దం సుహృదానన్దమ్ |
వన్ద్యాశేష మహాముని మానస వన్ద్యానన్దపదద్వన్ద్వమ్ |
వన్ద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౮ ||
bRndAvana bhuvi bRndArakagaNa bRnda-ArAdhita vandEham
one who is worshiped by groups of devotees and gods, in the land of bRndAvana
kundAbhAmala mandasmEra sudhAnandam suhRdAnandam
whose blemishless smile shines forth bliss as the kunda flower, causes happiness in the good people
vandyAsEsha mahAmuni mAnasa vandyAnanda pada dvandvam
whose lotus feet are adored and prised and worshipped by the great sages' minds
vandyAsEshaguNAbdhim praNamata gOvindam paramAnandam
who as all qualities that are praiseworthy,  gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

గోవిన్దాష్టకమేతదధీతే గోవిన్దార్పితచేతా యః |
గోవిన్దాచ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి |
గోవిన్దాఙ్ఘ్రి సరోజధ్యానసుధాజలధౌతసమస్తాఘః |
గోవిన్దం పరమానన్దామృతమన్తస్థం స తమభ్యేతి ||
gOvindAshTakam Etat adhItE gOvindArpita cEtA yaH
gOvind, acyuta, mAdhava, vishNO, gOkula-nAyaka, kRshnA iti
gOvinda-anghri-sarOja-dhyAna-sudhA-jala dhauta samastAghaH
gOvindam paramAnada amRtam antastham saH tamabhyEti.

This gOvinda-ashTakam (eight verses on gOvinda) recited by any one whose mind is submitted to the Lord Govinda concentrating on the lord remembering the names gOvinda, acyuta, mAdhava, vishnu, gOkulanAyaka, krishna. Having all the sins washed away by the stream of nectar flowing from the lotus feet of lord gOvinda, attains the indwelling ultimate bliss of gOvinda!

ఇతి శ్రీ శఙ్కరాచార్య విరచిత శ్రీగోవిన్దాష్టకం సమాప్తం
iti SrI SankarAcArya viracita SrI gOvindAshTakam samAptam.

-- Sharing this gOvindAshTakam composed by bhagavAn Adi Sankara bhagavadpAda on the eve of gOkulAshTami....

Sunday, August 11, 2013

భ్రమరాంబాష్టకం - bhramaraamba-ashtakam

चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपाचन्द्रार्कचूडामणिं
चारुस्मेरमुखां चराचरजगत्संरक्षणीं तत्पदाम .
चञ्च्चम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्तामणीरञ्जितां
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. १..

చాంచల్యారుణలోచనాంచితకృపాచంద్రార్కచూడామణిం
చారుస్మేరముఖాం చరాచరజగత్సంరక్షణీం తత్పదామ్
చంచచ్చంపకనాసికాగ్రవిలసన్ముక్తామణీరంజితాం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౧ ||


कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत्प्रोद्भासिफालस्थलीं
कर्पूरद्रावमिक्षचूर्णखदिरामोदोल्लसद्वीटिकाम .
लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपासारैर्नतानन्दिनीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. २..

కస్తూరీతిలకాంచితేందువిలసత్ప్రోద్భాసిఫాలస్థలీం
కర్పూరద్రవమిశ్రచూర్ణఖదిరామోదోల్లసద్వీటికామ్
లోలాపాంగతరంగితైరధికృపాసారైర్నతానందినీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౨ ||


राजन्मत्तमरालमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां
राजीवप्रभवादिदेवमकुटै राजत्पदाम्भोरुहाम .
राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ३..

రాజన్మత్తమరాలమందగమనాం రాజీవపత్రేక్షణాం
రాజీవప్రభవాదిదేవమకుటైః రాజత్పదాంభోరుహామ్
రాజీవాయతమందమండితకుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౩ ||


षट्तारां गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां
षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टिताम .
षट्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ४..

షట్తారాం గణదీపికాం శివసతీం షడ్వైరివర్గాపహాం
షట్చక్రాంతరసంస్థితాం వరసుధాం షడ్యోగినీవేష్టితామ్
షట్చక్రాంచితపాదుకాంచితపదాం షడ్భావగాం షోడశీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౪ ||


श्रीनाथादृतपालितात्रिभुवनां श्रिचक्रसंचारिणीं
ज्ञानासक्तमनोजयौवनलसद्गन्धर्वकन्यादृताम .
दीनानामातिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालंकृतां
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ५..

శ్రీనాథాదృతపాలితత్రిభువనాం శ్రీచక్రసంచారిణీం
జ్ఞానాసక్తమనోజయౌవనలసద్గంధర్వకన్యాదృతామ్
దీనానామాతివేలభాగ్యజననీం దివ్యాంబరాలంకృతాం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౫ ||


लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं
सेवायातसमस्तदेववनितां सीमन्तभूषान्विताम .
भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ६..

లావణ్యాధికభూషితాంగలతికాం లాక్షాలసద్రాగిణీం
సేవాయాతసమస్తదేవవనితాం సీమంతభూషాన్వితామ్
భావోల్లాసవశీకృతప్రియతమాం భండాసురచ్ఛేదినీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౬ ||


धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां
मुन्याराधनमेधिनीं सुमवतां मुक्तिप्रदानव्रताम .
कन्यापूजनपुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ७..

ధన్యాం సోమవిభావనీయ చరితాం ధారాధరశ్యామలాం
మున్యారాధనమేదినీం సుమవతాం ముక్తిప్రదానవ్రతామ్
కన్యాపూజనసుప్రసన్నహృదయాం కాంచీలసన్మధ్యమాం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౭ ||


कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां
कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीम .
कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ८..

కర్పూరాగరుకుంకుమాంకితకుచాం కర్పూరవర్ణస్థితాం
కృష్టోత్కృష్టసుకృష్టకర్మదహనాం కామేశ్వరీం కామినీమ్
కామాక్షీం కరుణారసార్ద్రహృదయాం కల్పాంతరస్థాయినీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౮ ||


गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां
गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालंकृताम .
गङ्गागौत्मगर्गसंनुतपदां गां गौतमीं गोमतीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ९..

గాయత్రీం గరుడధ్వజాం గగనగాం గాంధర్వగానప్రియాం
గంభీరాం గజగామినీం గిరిసుతాం గంధాక్షతాలంకృతామ్
గంగాగౌతమగర్గసన్నుతపదాం గాం గౌతమీం గోమతీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౯ ||


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ
भ्रमराम्बाष्टकं सम्पूर्णम ..

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగొవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
భ్రమరాంబాష్టకం సంపూర్ణం ..
http://sanskritdocuments.org/doc_devii/bhramaraambaa8.itx
http://stotras.krishnasrikanth.com/Bhramaramba%20ashtakam%20in%20telugu%20-%20భ్రమరాంబాష్టకం

ONE who is of the form of gAyatrI, of the form of Lakshmi (garuDadhwajam), pervades the space, enjoys the celestial singing of gAndharvas, unmoving as a deep ocean, moves gently like a mighty elephant, daughter of mountain, adorned with sandal paste and akshatas, having the feet worshipped by Ganga, Gautama and Garga, of the form of cow, GautamI and Gomati, dwells in SrISaila, goddess, divine mother; I Adore!