Monday, July 28, 2014

అమృత లహరీ

భవాని త్వాం వందే భవమహిషి సచ్చిత్సుఖ వపుః
పరాకారం దేవీమమృతలహరీమైందవ కళాం
మహాకాలాతీతాం కలితసరణీ కల్పిత తనూం
సుధాసింధోరంతర్వసతిమనిశం వాసరమయీం - 1

--సుభగోదయ స్తుతి, శ్రీ గౌడపాదాచార్య 

bhavAni tvAm vandE bhavamahishi saccitsukha vapuH
parAkAraM dEvImamRtalaharImaindava kaLAm
mahaakaalaatItaam kalitasaraNI kalpita tanUm
sudhAsindhOrantarvasatimaniSam vAsaramayIm - 1

भवानि त्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवपुः
पराकारां देवीममृतलहरीमैन्दवकलाम् |
महाकालातीतां कलितसरणीकल्पिततनुं
सुधासिन्धोरन्तर्वसतिमनिशं वासरमयीम् ||१||

For full stuti -
http://sanskritdocuments.org/all_unic/subhagodayastuti_sa.html

This stuti is an important trites for those who practice the SrIvidya tradition. 

O bhavAnI, I prise thee, consort of bhava, having truth-consciousness-bliss as body
of the supreme form, the source of light, gentle flow of nectar, a bright spark,
beyond the movement of time, that flows in the invisible . sushumna stream thereby assuming a form, always present in ocean of blissful nectar, of the nature of brightening dawn.

Worshipping mother in the form of mangala gauri, varalakshmi in this month of srAvaNa are all multiple forms of SrIvidya sampradAya...

Friday, July 25, 2014

పరమానంద లహరీ

నరత్వం దేవత్వం నగవనమృగత్వం మశకతా
పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం
సదా త్వత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరీ
విహారాసక్తం చేద్ హృదయం ఇహ కిం తేన వపుషా - 10

नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता
पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् ।
सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरी
विहारासक्तम् चेद्धृदयमिह किं तेन वपुषा ॥


-- SrI jaya year, AshADha maasa SivarAtri. 
-- SivAnanda laharI of bhagavan Sankara.

Human, godly, wild beastly, mosquito, 
Animal, worm, let it be; or a bird, and so on be the birth....
Always, thy lotus feet remembrance, bliss waves
surfing interested the heart be, here what's problem with bodies?

For more related posts http://nonenglishstuff.blogspot.in/2014/03/blog-post_29.html

On the auspicious eve of AshADha amAvASya......

Om tat satSaturday, July 19, 2014

మోక్షము అంటే?

దెహస్య మోక్షో నో మోక్షో న దండస్య కమండలోః
అవిద్యా హృదయగ్రన్ధిమోక్షో మోక్షో యతస్తతః

--వివేక చూడామణి

Leaving the body is not liberation; Neither giving up the last set of posessions is mOksha. When the release from the "knot of ignorance" in the name of Ego happens it is the real liberation. 

-- Above words from VivEka cUDAmaNI of SaMkara bhagavadpAda were underlined in red ink by my father. They give guidance after decade of he leaving his physical body having attained highest state "mOksha". 

Tuesday, July 15, 2014

జననీ జన్మభూమి

అపి స్వర్ణమయీ లఞ్కా న మే లక్ష్మణ రోచతే
జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ 

(The last family photo taken with my mother)
अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥

Let this "Golden Lanka" be filled with all wealth, It is not charming me, O LakshmaNa! mother and motherland are greater than even the heaven.

-- It has been three years since my mother left this world; and about a decade since I returned to my motherland.

Saturday, July 5, 2014

బ్రాహ్మణ సహజ లక్షణాలు

భూనుతకీర్తి బ్రాహ్మణుఁడు పుట్టుడుఁ దోడన పుట్టు నుత్తమ
జ్ఞానము సర్వభూతహిత సంహితబుద్ధియుఁ జిత్తశాంతియున్
మానమదప్రహాణము సమత్వము సంతతవేదవిధ్యను
ష్ఠానము సత్యవాక్యము దృఢవ్రతమం గురుణాపరత్వమున్.

-- సహస్రపాదుడు రురునితో శ్రీమదాంధ్ర మహా భారతము ఆది పర్వము, ప్రధమాశ్వాసము 157

సహజంగా బ్రాహ్మణుడు పుట్టుకతోనే వచ్చే గుణాలు ఇవి - ఉత్తమ జ్ఞానము, సర్వ భూతములకూ హితము చేయునట్టి మంచి బుద్ధి, మానసికమైన శాంతి, అభిమానము మదము మొదలైన గుణములను తొలగించి వేయుట, సమ దృష్టి, యెల్లప్పుడునూ వేదము చెప్పిన విధముగా ప్రవర్తించుట, సత్యమునే పలుకుట, తన సంకల్పమునందు ధృధత్వము కలిగి యుండుట, కరుణను కలిగి యుండుట.   

Natural qualities of a brahmaNa are as follows:
1. supreme knowledge
2. intention to help all the beings (humans, animals, trees and other beings) for their prosperity.
3. peaceful mind
4. ability to remove the pride and prejudice
5. equanimity
6. conducting oneself as per the directions of Veda
7. truthfulness
8. steadfastness
9. compassion

These nine gems are the original nature of brAhmaNa i.e, a realized person.