Thursday, February 24, 2011

నాల్గుచందములఁ పలుకుట

పలుకక యుండుకంటెఁ దగ బల్కుట మేలు వినుండు సత్యముం
బలుకుట ధర్మమార్గమునఁ బల్కుట సర్వజనప్రియంబుగాఁ
బలుకుట యోలి నెక్కుడగు భంగులు వీనినెఱింగి యొండుమైఁ
బలుకక నాల్గుచందములఁ బల్కఁగ మెత్తురు వాని దేవతల్.

-- హంస గీత, శ్రీమదాంధ్రభారతము, శాంతిపర్వము, పంచమాశ్వాసము, ౫౫౫

Friday, February 18, 2011

మహామాఘం

కుకర్మీ కుసంగీ కుబుద్ధిః కుదాసః కులాచారహీనః కదాచారలీనః
కుదృష్టిః కువాక్యప్రబంధః సదాహం గతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా భవాని.

I am a person of
ku+karmii = bad deeds,
ku+sangii = bad associations
ku+buddhih = bad intellect
ku+daasah = bad servant (or a servant of bad masters)
kulaacharahiinah = given up my own correct way of life
kadaacharaliinah = taken up by some (incorrect) ways of life and submerged in them
ku+dRisThi = bad view
ku+vaakya prabandha = making bad statements and bound by them
sadaa+ahm = always (in the past, till now) have been
bhavani = O Bhavani,
tvam ekaa gatih+tvam, gatih+tvam = thou art alone is the only path, the only path

--మహామాఘం సందర్భంగా (Today is the auspicious mahaamaagham) Best day for complete surrender to the almighty and taking up the right path.

The snana, daana and japa done today will give tremendous good results in taking away agham (అఘం = పాపం bad effects of past bad deeds)

om tat sat

Monday, February 14, 2011

భీష్మ ఏకాదశి

సకరుణదివ్యచిత్త పరి శాంతమహత్త్వవిధానవిత్త ని
ర్వికృతవిలాసహృద్య శ్రుతివిస్తరవిస్ఫురణైకవేద్య పా
వకబహుభవ్యనామ పరివర్ధనసంక్షయదూరధామ వి
శ్వకలితతోషణా సుభగ సాత్యవతేయ వచోవిభూషణా.

సత్సేవ్యచరణ శమవద్వాత్సల్యాభరణ ధర్మతత్త్వోద్ధరణా
హృత్సంగతభక్తిక దురితోత్సారణధుర్యదృఙ్మయూఖవిసరణా

స్మయవిరహితపూజ్యా మంత్రగీతాధిరాజ్యా
నయనహిమగుసూర్యా నైష్ఠికక్షేమధుర్యా
దయితభువనరక్షా దాంతిసంపద్యతాక్షా
నియమ నికటవర్తీ నిష్కళానందమూర్తీ

--శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము, అనుశాసనిక పర్వము, పంచమాశ్వాసము ౪౮౨,౪౮౩,౪౮౪
(భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా)

Tuesday, February 8, 2011

శ్రీ పంచమి - సరస్వతీ స్తవము

सरस्वती स्तवम्

याज्ञवल्क्य उवाच​:
1.
कृपां कुरु जगन्मातर्
मामेवं हत तेजसम् ।
गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं
विद्याहीनं च दुःखितम् ॥
2.
ज्ञनं देहि स्मृतिं विद्यां
शक्तिं शिष्य प्रबोधिनीम् ।
ग्रंथकर्तृत्व शक्तिं च​
सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम् ॥
3.
प्रतिभां सत्सभायां च​
विचार क्षमतां शुभाम् ।
लुप्तं सर्वं दैवयोगा-
न्नवीभूतम् पुनः कुरु ॥
4.
यथांऽकुरं भस्मनि च
करोति देवता पुनः ।
ब्रह्मस्वरूपा परमा
ज्योतीरूपा सनातनी ॥
5.
सर्व विद्याधिदेवी या
तस्यै वाण्यै नमो नमः ।
विसर्ग बिंदु मात्रासु
यदधिष्ठानमेव च ॥
6.
तदधिष्ठात्री या देवी
तस्यै वाण्यै नमो नमः ।
व्याख्यास्वरूपा सा देवी
व्यख्याधिष्ठातृरूपिणी ॥
7.
यया विना प्रसंख्यावान्
संख्यां कर्तुं न शक्यते ।
कालसंख्या स्वरूपा या
तस्यै देव्यै नमो नमः ॥
8.
भ्रम सिद्धांत रूपा या
तस्यै देव्यै नमो नमः ।
स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति
बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी ॥
9.
प्रतिभा कल्पना शक्तिर्
या च तस्यै नमो नमः ।
सनत्कुमारो ब्रह्माणं
ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वै ॥
10.
बभूव मूकवत्सोऽपि
सिद्धांतं कर्तुमक्षमः ।
तदाऽऽजगाम भगवा-
नात्मा श्रिकृष्ण ईश्वरः ॥
11.
उवाच स च तां स्तौहि
वाणी विष्टां प्रजापते ।
स च तुष्टाव तां ब्रह्मा
चाज्ञया परमात्मनः ॥
12.
चकार तत्प्रसादेन
तदा सिद्धांत मुत्तमम् ।
यदाप्यनंतं पप्रच्छ
ज्ञानमेकं वसुंधरा ॥
13.
बभूव मूकवत्सोऽपि
सिद्धांतं कर्तुमक्षमः ।
तदा तां च स तुष्टाव
संत्रस्तः कश्यपाज्ञया ॥
14.
ततश्चकार सिद्धांतं
निर्मलं भ्रम भंजनम् ।
व्यासः पुराणसूत्रं च
पप्रच्छ वाल्मीकिं यदा ॥
15.
मौनीभूतश्च सस्मार
तामेव जगदंबिकाम् ।
तदा चकार सिद्धांतं
तद्वरेण मुनीश्वरः ॥
16.
संप्राप्य निर्मलं ज्ञानं
भ्रमांध्यध्वंसदीपकम् ।
पुराणसूत्रं श्रुत्वा च
व्यासः कृष्णकलोद्भवः ॥
17.
तां शिवां वेद दध्यौ च
शतवर्षं च पुष्करे ।
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य
सत्कवीन्द्रो बभूव ह ॥
18.
तदा वेद विभागं च
पुराणं च चकार सः ।
यदा महें द्रः पप्रच्छ
तत्त्वज्ञानं सदाशिवम् ॥
19.
क्षणं तामेव संचिन्त्य
तस्मै ज्ञानं ददौ विभुः ।
पप्रच्छ शब्दशास्त्रं च
महेंद्रश्च बृहस्पतिम् ॥
20.
दिव्य वर्ष सहस्रं च
स त्वां दध्यौ च पुष्करे ।
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य
दिव्यवर्षसहस्रकम् ॥
21.
उवाच शब्दशास्त्रं च
तदर्थं च सुरेश्वरम् ।
अध्यापिताश्च ये शिष्या
यैरधीतं मुनीश्वरैः ॥
22.
ते च तां परिसंचित्य
प्रवर्तंते सुरेश्वरीम् ।
त्वं सम्स्तुता पूजिता च
मुनीन्द्रैर्मनु मानवैः ॥
23.
दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि
ब्रह्म विष्णुशिवादिभिः ।
जडीभूत स्सहस्रास्यः
पंचवक्त्र श्चतुर्मुखः ॥
24.
यां स्तोतुं किमहं स्तौमि
तामेकास्येन मानवः ।
इत्युक्त्वा याज्ञवल्क्यश्च
भक्तिनम्रात्म कंधरः ॥
25.
प्रणनाम निराहारो
रुरोद च मुहुर्मुहुः ।
ज्योतिरूपा महामाया
तेन दृष्टाऽप्युवाच तम् ॥
26.
सुकवीन्द्रो भवेत्युक्त्वा
वैकुंठं च जगाम ह ।
याज्ञवल्क्य कृतं वाणी
स्तोत्रमेतत्तु यः पठेत् ॥
27.
स कवीन्द्रो महावाग्मी
बृहस्पतिसमो भवेत् ।
महा मूर्खश्च दुर्बुद्धिर्
वर्षमेकं यदा पठेत् ॥
स पंडितश्च मेधावी
सुकवीन्द्रो भवेद्ध्रुवम्

इति श्री देवी भागवते महापुराणे नवम स्कंधे सरस्वती स्तवनं नाम पंचमोध्यायः ॥

-- శ్రీ పంచమి (మాఘ శుద్ధ పంచమీ) సందర్భంగా

Monday, February 7, 2011

రామా! ఆర్తరక్షామణీ!

బాలక్రీడలఁ గొన్నినాళ్ళు, పిదపన్ భామాకుచాలింగనా
లోలాభ్యున్నతిఁ గొన్నినాళ్ళు, మరి యిల్లున్ ముంగిలిన్ గొన్నినా
ళ్ళీలీలన్ విహరించితిన్, సుఖఫలం బిందేమియున్ లేదుగా
హాళిన్ నీ పద సేవఁ జేసెదను రామా! ఆర్తరక్షామణీ!

-- శ్రీ రామ దాసు(?)