Friday, December 28, 2012

బుద్ధి కన్య

శివ తవ పరిచర్యా సన్నిధానాయ గౌర్యా
భవ మమ గుణ ధుర్యాం బుద్ధి కన్యాం ప్రదాస్యే
సకల భువన బంధో సచ్చిదానంద సింధో
సదయ హృదయగేహే సర్వదా సంవస త్వమ్

-- శివానందలహరీ (84 వ శ్లోకం)

శంకర భగవత్పాదులు శ్రీ శివానందలహరి లో ఒక (గడుసు) ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు.

శివా, నీకు కన్యాదానం చేస్తాను అనేదీ ప్రతిపాదన. కన్య ఎవరు? సర్వగుణ సమన్విత ఐన నా బుద్ధే కన్య.

ఎందుకు? (పార్వతీ దేవి ఒప్పుకుంటుందా?) - ఈ కన్యని ఇచ్చేది గౌరీ దేవితో కూడి ఉన్న శివునికి పరిచర్య చేయడానికి.

అల్లుడిని తెచ్చుకునేటప్పుడు శివుడూ, భవుడూ అయినవాడిని, సకల భువనాలకీ బంధువైనవాడినీ, సత్-చిత్-ఆనంద సింధువు అయినంటువంటి వాడినీ తెచ్చుకోవాలి.

అంతా బాగానే ఉంది. సమస్య ఏమిటి? శివా, నువ్వు ఇల్లరికం వచ్చేయాలి. ఈ బుద్ధి కన్య నన్ను వదిలి ఉండలేదు కాబట్టి, నా హృదయము అనే గృహం లో (హృదయగేహే) ఎప్పుడూ ఉండటానికి (ఇల్లరికం) వచ్చేయవయ్యా!

-- బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావుగారి ప్రవచనాలలో ఉటంకించ బడింది.

O Siva! I would give my "buddhi-kanya" (girl of intellect) to you as kanyadaana, to serve you along with Gauri. O friend of all worlds, O sat-cit-Ananda-sindhO, ocean of existence-consciousness-bliss, please come and stay in the house of my heart always! (as the buddhi-kanya will not be able to leave me, so you should come and live in the house of my heart!!)

-- mArgaSirSha pUrNimA - Arudra Nakshatram

Thursday, December 20, 2012

నారాయణ నవరత్నములు

సిరులన్ మించిన వాడటంచు బహుదాసీ దాసవర్గంబులన్
గరులన్ గల్గినవాడటంచు బహుభోగాఢ్యుండటంచున్ మహా
హరులన్ గల్గినవాడటంచు నధికారారూఢుడంచున్ సదా
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 1

సిరులన్ చేకుర చేతురో విభవమున్ సిద్ధింపగా చేతురో
పరమారోగ్యము సంఘటింతురో జరావ్యాధుల్ నివారింతురో
పరిపూర్ణాయువు గల్గజేయుదురొ దంభప్రజ్ఞులే గాని యీ
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా -2

సిరిమంతుల్ సిరులిచ్చినన్ నిలుచునే శ్రీమంతులొక్కప్డు దు
ర్భర దారిద్ర్య దశావశాత్ములగుచున్ రారాని దుఃఖమ్ములన్
దురపాయంబుల చిక్కి స్రుక్కుటలు నెందున్ చూడమే మూఢతన్
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 3

సిరులే లేశము నివ్వ నేర్చునవి రక్షింపంగ దా నేర్చునే
సిరులన్ నిల్పగ నేర్చుగాక నరుడా శ్రేయంబులీ నేర్చునే
స్మరణీయుండితరుండు లేడు హరియే సర్వార్థ సంధాత యీ
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 4

కరుణాసాగరుడార్తబంధుడు జగత్కళ్యాణ సంధాత సం
సరణాంబోనిధినౌక సాధుజనహృత్సత్పద్మసంవాసి దు
ర్భర సంసారహరుండు భక్త సుమనోవాంఛా ప్రదుండుండగా
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 5

దురహంకారులు గర్వచిత్తులు సదాదోషైక దృక్కుల్ మహా
దురితాచార పరాయణుల్ చపల చిత్తుల్ (చోరులుం) ధూర్తులున్
పరమార్థ ప్రతికూలవర్తనులు లోభగ్రస్తులాశాపరుల్
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 6

కరుణాదూరులు వంచనాపరులు శుష్కాతి ప్రియాలాపకుల్
పరవిద్యాబలవిత్త వృద్ధులు సహింపన్ లేని నీచాత్మకుల్
పరదాక్షిణ్య పరోపకార రహితుల్ స్వార్థప్రియుల్ మచ్చరుల్
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 7

నరులెవ్వారలు సర్వసంపదలతో నానాధికారాలతో
సరస ప్రజ్ఞలతో మహామహిమతో జానొందిరేనిన్ పరా
త్పరు నిన్ గూరిచి వారు చేసిన సుపూజాలబ్ధముల్ సర్వమున్
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 8

దొరలందిట్టి సమర్థుడున్ సరసుడున్ దూరార్థ సందర్శియున్
వరదాక్షిణ్యుడు స్వాశ్రితావన మహాప్రావీణ్యుడున్ పుణ్యుడున్
దొరకంజాలడు సుమ్ము ముజ్జగములందున్ నమ్ము నామాట నీ
నరులన్ నమ్మెదవేల వెర్రి మనసా నారాయణున్ నమ్ముమా - 9

-- మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కురుమూర్తి గ్రామవాసులు కీ. శే. శ్రీమాన్ తిరునగరి వెంకయ్య గారు వ్రాసియుంచుకున్న లిఖితప్రతి యందు 9 పద్యాలు. (కవి ఎవరో తెలియదు.)

If anyone wants to spend 20minutes listening to reading this padyas out by me to myself and thinking aloud slightly in English, please watch the video....


Saturday, December 15, 2012

तोटकाष्टकं - తోటకాష్టకం


విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్థనిధే
హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 1
vidita-akhila-SAstra-sudhA-jaladhE; mahita-upanishat-kathita-artha-nidhE; hRdayE kalayE vimalaM caraNaM bhava Sankara dESika mE SaraNam

కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదం
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 2
karuNA-varuNA-Alaya pAlaya mAm; bhava-sAgara duHkha vidUna-hRdam; racaya akhila-darSana-tattva-vidaM bhava Sankara dESika mE SaraNam
 
భవతా జనతా సుహితా భవితా నిజబోధవిచారణ చారుమతే
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 3
bhavatA janatA suhitA bhavitA nija-bOdha-vicAraNa cArumatE; kalaya-Iswara-jIva-vivEka-vidam bhava Sankara dESika mE SaraNam

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా
మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 4
bhava Eva bhavAn iti mE na itarAm sam-ajAyata cEtasi kautukitA mama vAraya mOha-mahA-jaladhiM bhava Sankara dESika mE SaraNam

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో భవితా సమదర్శనలాలసతా
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 5
sukRtE-adhikRtE bahudhA bhavataH bhavitA sama-darSana-lAlasatA ati-dInam-imam paripAlaya mAm bhava Sankara dESika mE SaraNam

జగతీమవితుం కలితాకృతయో విచరన్తి మహామహసశ్ఛలతః
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 6
jagatIM avituM kalitA kRtayO vicaranti mahAmaha sat calataH ahimASuH-iva-atra-vibhAsi gurOH bhava Sankara dESika mE SaraNam

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే సమతామయతాం నహి కోఽపి సుధీః
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 7
guru-pungava pum-gava kEtana tE samatAm ayatAm na-hi kah api su-dhIH SaraNAgata-vatsala-tattva-nidhE bhava Sankara dESika mE SaraNam

విదితా న మయా విశదైకకలా న చ కించన కాంచనమస్తి గురో
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ 8
viditA na mayA visad-Eka-kalA na ca kincana kAncanam asti gurOH drutam Eva vi-dhEhi kRpAM sahajAM bhava Sankara dESika mE SaraNam

-- ఆనందగిరి (తోటకాచార్యులు) శంకరులనుద్దేశించి ఆశువుగా చెప్పిన అష్టకం

దేశిక అంటే "దిశ్" నుంచి వచ్చిన దిశ, సరైన దిశ, దారి చూపించే గురువు.

1. గురు చరణలను హృదయం లో కలన చేయాలని (ధ్యానం లో) శిష్యుని కర్మ శరణాగతి!
2. రచయ - నా యందు అఖిల దర్శన తత్త్వాన్ని రచించవయ్యా అనే ప్రార్థన.
3. కలయ - ఈశ్వర జీవ వివేకాన్ని నాలో కలుగజేయ మనే ప్రార్థన.
4. వారయ - నాలోని మోహమనే మహాసముద్రాన్ని నివారిచమనే ప్రార్థన.
5. పరిపాలయ - దీనుడైన నన్ను పరిపాలించమనే ప్రార్థన.
6. మహామహులు జగత్తును రక్షించడానికి సంచరిస్తూ ఉంటారనీ, అటువంటి వారిలో శంకరులు సూర్యుని వంటి వారనే విషయాన్ని చక్కగా లెలియజేసారు తోటకాచార్యులు.
7. శరణన్న వారిని వాత్సల్యంలో రక్షించడం శంకరుల సహజ లక్షణం.
8.నాకేమీ తెలియదు. నా దగ్గరేమీ లేదు. (నా లాంటి అప్రయోజకుడైన, దేనికీ పనికిరాని శిష్యుడిని కూడా) గురువు తన సహజమైన కృపతో ఉద్ధరిస్తాడనే అపూర్వమైన రహస్యాన్ని చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో!

For Meaning in English: http://sanskritdocuments.org/all_sa/totaka8_sa.html

Sunday, November 11, 2012

ధన త్రయోదశి

"ధనుఃశల్యం, తస్య అంతం పారం ఇయర్తి, గచ్ఛతీతి, ధన్వన్తరిః" - మనస్సు మరియు శరీరానికి బాధను కలిగించే శల్యములను అనగా దోషాలు, రోగాలు, శరీరంలోపల వికృతులు, అఘాతాలు, వ్రణాలు మొదలైన వాటిని నివారించే వానిగా ధన్వంతరి అవతారం లో అమృతకలశం తో శ్రీ మహావిష్ణువు అవతరించిన ధన త్రయోదశి ఈ రోజు.

నేటి నుంచి 5 రోజులు ధన త్రయోదశి, నరక చతుర్దశి, దీపావళి, బలి పాడ్యమి, యమ ద్వితీయ అనే పర్వ దినాలు ఉత్తర దక్షిణ భారతదేశాల్లో ఆచరిస్తారు.

మా గురువుగారు స్వామి విరాజేశ్వర సరస్వతి సరిగ్గా 40 సంవత్సరాల క్రితం జ్ఞానోదయం పొందిన సందర్భంగా దీపావళి గూర్చి స్వామి విద్యానంద సరస్వతి మహరాజ్ చెప్పిన మాటలు "వైజ్ఞానికుని సత్యాన్వేషణ" నుంచి:

"Deepavali is a very important festival celebrated with lights, sweets, new clothes and a lot of joy everywhere. Everybody is happy and the whole atmosphere is charged with something new. Darkness is driven out with lights and the old is replaced by the new. Deepavali is symbolic of the day Rama killing the daemon Ravana and Krishna killing Narakasura. The daemons symbolise ego, the product of ajnana (ignorance) while Rama and Krishna symbolise jnana or Brahma. We celebrate the occasion with lights which drive away the darkness of ignorance with the light of knowledge (jnana). Where there is jnana there is no ajnana. Actually darkness and ignorance have no independent existence, absense of light (jnana) is the existence of darkness (ajnana). Death of ego spells the end of suffering, so it is the occasion for celebration."

-- From "Scientist's Search for Truth" an autobiography of Swami Virajeshwara
-- This is the 200th post on to this blog.

Wishing one and all an enlightening season of this SrI Nandana Naama Samvatsara DeepavaLi.


Sunday, November 4, 2012

విజ్ఞాన నౌక - स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्

तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धि
र्विरक्तो नृपादेः पदे तुच्छबुद्ध्या ।
परित्यज्य सर्वं यदाप्नोति तत्त्वं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ १॥

दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं
समाराध्य मत्या विचार्य स्वरूपम् ।
यदाप्नोति तत्त्वं निदिध्यास विद्वान्
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ २॥

यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं
निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदहीनम् ।
अहंब्रह्मवृत्त्यैकगम्यं तुरीयं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ३॥

यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं
विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे ।
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ४॥

निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्यैः
समाधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम् ।
अवस्थात्रयातीतमद्वैतमेकं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ५॥

यदानन्दलेशैः समानन्दि विश्वं
यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सर्वम् ।
यदालोकने रूपमन्यत्समस्तं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ६॥

अनन्तं विभुं निर्विकल्पं निरीहं
शिवं सङ्गहीनं यदोङ्कारगम्यम् ।
निराकारमत्युज्ज्वलं मृत्युहीनं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ७॥

यदानन्द सिन्धौ निमग्नः पुमान्स्या
दविद्याविलासः समस्तप्रपञ्चः ।
तदा नः स्फुरत्यद्भुतं यन्निमित्तं
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ८॥

स्वरूपानुसन्धानरूपां स्तुतिं यः
पठेदादराद्भक्तिभावो मनुष्यः ।
श्रुणोतीह वा नित्यमुद्युक्तचित्तो
भवेद्विष्णुरत्रैव वेदप्रमाणात् ॥ ९॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ स्वरूपानुसन्धानाष्टकम् संपूर्णम् ॥
 
विज्ञान नावं परिगृह्य कश्चि
त्तरेद्यदज्ञानमयं भवाब्धिं
ज्ञानाशिनायोहि विच्छिद्य तृष्णां
विष्णोः पदं याति स एव् धन्यः ॥
 
 


 
-- విజ్ఞాన నౌక, స్వరూపానుసంధాన స్తోత్రం

Saturday, October 27, 2012

गान्धर्व विवाह

Argument 1:

"गान्धर्वमित्येके प्रशंसन्ति स्नेहानुगत्वात्" - गौतम धर्म सूत्र २-१-३१

"सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रः श्रेष्ठ उच्यते" - कण्व (शकुन्तल) महाभारत

Argument 2:

"गान्धर्वस्तु क्रियाहीनः रागादेव प्रवर्तते"- वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश

गान्धर्वादिविवाहेषु पुनर्वैवाहिको विधिः
कर्तव्यश्च त्रिभिर्वर्णैः समयेनाग्निसक्षिकः  - देवल

Following the Devala's advice and removing the defects of it by making it "dharma pravravartana", "gAndharva" is the best mode of vivAha.

-- ఆశ్వయుజ శుక్ల త్రయోదశీ, నా 18 వ గృహస్థాశ్రమ ప్రవేశ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా!Monday, October 22, 2012

దుర్గా తత్త్వం

మంత్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ
జ్ఞానానాం చిన్మయానందా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ
యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా
తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచార విఘాతినీం
నమామి భవభీతోఽహం సంసారార్ణవతారిణీం 
-- దేవీ అథర్వ శీర్షం  దుర్గాష్టమి సందర్భంగా  
mantrANAm mAtRkA dEvI SabdAnAM jnAnarUpiNI
jnAnAnAM cinmayAnandA SUnyAnAM SUnyasAkshiNI
yasyAH parataraM nAsti saishA durgA prakIrtitA 

tAM durgAM durgamamAM dEvIM durAcAra vighAtinIm
namAmi bhavabhItOham samsArArNavatAriNIm 
In the mantras she is the tArakatvam i.e., mAtRka; In the sabdAs (sounds) she is the meaningful knowledge. In the knowledge she is the bliss! In the emptiness she is  the witness. 
for whom, there is nothing beyond; SHE is praised as "DurgA" 
Durga, difficult to attain, who is destroyer of durAcAra (bad ways of living)
I bow down being afraid of birth (again!) to thee; Thou alone can rescue me from the ocean of unending births and deaths! 


Saturday, October 20, 2012

అపూర్వ "భారతీ" కోశం

अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती ।
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात् ॥

BhAratI! ayaM tava kOSaH kO'pi apUrvaH vidyatE. (yat ayaM) vyayataH vRddhim AyAti. (ayaM) sanjcayAt kshyaM AyAti.

O BharatI (godess of knowledge), the treasure (of knowledge) is very strange. It gorws by spending and saving causes to diminish.
యా దేవీ సర్వ భూతేషు విద్యా రూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః

The dEvI who is established in all the beings (not only humans!) as the capacity of knowing; I bow down to her; I bow down to her; I bow down to her again and again.

om tat sat

-- ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమీ + షష్ఠి తిథి ద్వయం మూలా నక్షత్రం - సరస్వతీ పూజ

Monday, October 15, 2012

శరన్నవరాత్రి

The nine divine nights at the beginning of "Sarat" Rtu - ASvayuja mAsam Sukla paksha is the sarannavarAtri.

Rta (ఋత, ऋत) means the divine order, that which appears to change in a controlled manner within the satyam (సత్యం, सत्यं) which is unchanging reality. In the samvatsara (సంవత్సర, संवत्सर) a year in which the light and darkness, heat and cold, rain and shine all become equal proportions is satyam. Whereas the Rtu (ఋతు, ऋतु) vasanta, grIshma, varsha, sarat, hEmanta, SiSira appearntly change from pleasent spring, summer, rainy, pleasent sarat, autumn and finally cold winter signify birth, childhood, growth, youth, middle age, old age and death. So the body + mind + intellect is called as Rtumantam (ఋతుమంతం) that which changes thereby makes one enjoy the various aspects of the life's satyam.

After vasanta, grishma, varsha Rtus (chaitra, vaiSakha, jyesTha, AshADha, SrAvaNa, bhAdrapada months) starting Asvayuja month the SaradRtu will start which is half way mark in the samvatsara. So Sarat Rtu is equavalat of youth of the body where one should devote a good amount of time in worshipping godess of power i.e, Sakthi (శక్తి, शक्ति). It is symbolically represented as navarAtri in the middle of the year.

Sakti or dEvI worship conquer over the internal daemonic forces like madhu-kaiTabha (one drop of honey and several insects around it) that symbolizes the "I" and several "mine" (ahamkAra and mamakAra), sumbha-nisumbha i.e, kAma - krOdha and mahishAsura the animal nature called "lust"

So, mArkanDEya purANa - dEvI mahAtmyam states the importance of yearly sarat kAla pUja:

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी ।
तस्यां ममैतान्महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः ॥

So, what is the way one should carryout this puja. The best is (as per Siva purANa) :

శ్రోత్రేణ శ్రవణం తస్య వచసా కీర్తనం తథా
మనసా మననం తస్య మహాసాధనముచ్యతే
SrOtrENa SravaNam tasya vacasA kIrtanam tathaa
manasA mananaM tasya mahAsAdhanamucyatE

Hearing about his/her stories by ears, talking about his/her greatness by the voice
remembering his/her lIlAs by the mind is called the greatest sAdhana.

If this is not possible (to concentrate that way) it is possible to carryout nine different alankaaraas every day and worship the godess on all the nine days. That signifies only the alankaara changes but the underlying dEvI tattvam is always the TRUTH which is unchanging in nature.

Let the grace of godess durga dEvi be on one and all! Happy Sarad-navarAtri to one and all!!

Sunday, October 14, 2012

శంభవే గురవే నమః

నమో నిష్కలరూపాయ నమో నిష్కల తేజసే
నమః సకల నాథాయ నమస్తే సకలాత్మనే

నమః ప్రణవవాచ్యాయ నమః ప్రణవలింగినే 
నమః సృష్ట్యాదికర్త్రే చ నమః పంచముఖాయ తే

పంచబ్రహ్మ స్వరూపాయ పంచకృత్యాయ తే నమః
అత్మనే బ్రహ్మణే తుభ్యమనంతగుణశక్తయే

సకలాకల రూపాయ శంభవే గురవే నమః

-- శివ మహా పురాణము విద్యేశ్వర సంహిత 10 వ అధ్యాయము శ్లోకాలు  28-30, 31(1/2)
(బ్రహ్మ,విష్ణువులు తమ గురువైన మహేశ్వరుని గూర్చి)

-- భాద్రపద కృష్ణ చతుర్దశి, మాసశివరాత్రి సందర్భంగా

namO nishkalarUpAya namO nishkala tEjasE
namaH sakala nAthAya namastE sakalAtmanE
namaH praNavavAcyAya namaH praNavaliMginE
namaH sRshTyAdikartrE ca namaH pancamukhAya tE
pancabrahma svarUpAya pancakRtyAya tE namaH
atmanE brahmaNE tubhyamanantaguNaSaktayE

sakalAkala rUpAya SambhavE guravE namaH

-- Siva mahA purANamu vidyESvara saMhita 10 va adhyaayamu SlOkaalu 28-30
(brahma,vishNuvulu tama guruvaina mahESvaruni gUrci)
-- bhAdrapada kRshNa caturdaSi, mAsaSivarAtri sandarbhamgA

Note: sakala - all encompassing and akala (nishkala) - excluding everything else!

Thursday, October 11, 2012

तत्सदाहमिति मौनमाश्रये

सत्यचिद्घनमनन्तमद्वयं
सर्वदृश्यरहितं निरामयम् ।
यत्पदं विमलमद्वयं शिवं
तत्सदाहमिति मौनमाश्रये ॥

पूर्णमद्वयमखण्डचेतनं
विश्वभेदकलनादिवर्जितम् ।
अद्वितीयपरसंविदंश्कं
तत्सदाहमिति मौनमाश्रये ॥

जन्ममृत्युसुखदुःखवर्जितं
जातिनीतिकुलगोत्रदूरगम् ।
चिद्विवर्तजगतोऽस्य कारणं
तत्सदाहमिति मौनमाश्रये ॥

-- स्वात्मप्रकाशिका (Verses 44, 45 and 46) श्रीमच्छंकरभगवतः

satya chidghanam anantam advayam sarva dRSya rahitam nirAmayam
yat padam vimalam advayam Sivam tat sadA aham iti maunam ASrayE

pUrNam advayam akhanDa cEtanam viswa bhEda kalanAdi varjitam
advitIya para samvid amSakam tat sadA aham iti maunam ASrayE

janma mRtyu sukha duHkha varjitam jAti nIti kula gOtra dUragam
chit vivarta jagataH asya kAraNam tat sadA aham iti maunam ASrayE

-- svAtmaprakASikA of Srimat Samkara bhagavatpAda

"THAT I AM ALWAYS; thus I resort in Silence" 

Friday, October 5, 2012

లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!


1. తెనుగుదనమువంటి తీయందనము లేదు
తెనుగు కవులవంటి ఘనులు లేరు
తెనుగు తల్లి సాధుజన కల్పవల్లిరా
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!
100. జనని, జన్మభూమి, జనకుండు, జాతీయ
కేతనంబు, జాహ్నవీతటంబు
పరమపావనములు పంచ జకారముల్
లలిత సుగుణజాల! తెలుగుబాల!

PDF: https://docs.google.com/open?id=0B6y4qixyFhOiSTE1c2w0M2pXWFU
కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి
(శ్రీ పరిటాల గోపీ కృష్ణ గారి చే తెలుగు భక్తి పేజస్ లో ప్రచురింపబడి నది)

Monday, October 1, 2012

పశ్చాత్తాపం - paScAttApam

పశ్చాత్తాపః పాపకృతాం పాపానాం నిష్కృతిః పరా
సర్వేషాం వర్ణితం సద్భిః సర్వపాప విశోధనం

పశ్చాత్తాపేనైవ శుద్ధిః ప్రాయశ్చిత్తం కరోతి సః
యథోపదిష్టం సద్భిర్హి సర్వపాప విశోధనం
-- శివ పురాణ మహత్మ్యము అధ్యాయం - 3 శ్లోకం 5, 6

paScAttApaH pApakRtAM pApAnAM nishkRtiH parA
sarvEshAM varNitaM sadbhiH sarvapApa viSOdhanam

paScAttApEnaiva SuddhiH prAyaScittam karOti saH
yathOpadishTam sadbhirhi sarvapApa viSOdhanam

-- Siva purANa mahatmyamu adhyAyam - 3 SlOkam 5, 6

The highest nullifier of sinful deeds is paScAttApam (= the heat generated by repentence ). For all, (the ill effects of) all pApAs are purified by paScAttApa; this was indicated by wise men.

Having purified by paScAttApa, one carries out prAyaScittam ( = heartfelt regret towards harm caused by the thought, word or deed ) by prAyaScittam suggested by wisemen,  the ill impacts of sins will be completely removed.

Hence, the paScAttApam and prAyaScittam should go together by the one who has committed the sinful actions. By listening to the satkathas (of purAnAs like SrI Siva mahA purANa) alone the paScAttApa arises!
om tat sat

Friday, September 21, 2012

శ్రీదినేశ స్తవః

నివార్య బాహ్యం పరమన్ధకారం
దినేశ గర్వం కురుషే వృథా త్వమ్
యద్యస్తి శక్తిస్తవ మామకీన-
మన్తఃస్థమాన్ధ్యం వినివారయాశు 

ఇతి శ్రీమచ్ఛృఙ్గేరీ జగద్గురు శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య అనన్తశ్రీ సచ్చిదానన్ద శివాభినవనృసింహభారతీ మహాస్వామిభిః శృఙ్గగిరి నికటస్థ శ్రీసూర్యనారాయణ దేవస్థానే విరచితం శ్రీదినేశ స్తవః 

nivArya bAhyam paramandhakAraM 
dinESa garvaM kurushE vRthA tvam 
yadyasti saktistava mAmakIna-
mantaHsthamAndhyaM vinivArayASu

SrI sivAbhinavanRsimhabhArtI mahAswami ( 33rd Sankaracarya of Sringeri SAradA pITham) 

O dinESA! you are unnecessarily feeling proud of removing darkness that is external! If you have the power (of removing blinding darkness - andhyam) try removing my internal ignorance (of self! - the true darkness!) [ and prove your power!!] 

An exceptional challenge to Sun god!!! Let the dineSa prove his capability by removing my avidya as well....

-- Surya SashTi today.

Tuesday, September 11, 2012

నిత్య ప్రబుద్ధ ముదిత - ever awake blissful

యస్యైచ్చయేవ భువనాని సముద్భవంతి
తిష్ఠంతి యాంతి చ పునర్ విలయం యుగాంతే
తస్మై సమస్త ఫలభోగ నిబంధనాయ
నిత్య ప్రబుద్ధ ముదితాయ నమశ్శివాయ

-- శృంగేరి శంకరాచార్య జగద్గురు శ్రీ  భారతీ తీర్థ స్వామి వారి అనుగ్రహ భాషణం లో ఉటంకించ బడిన ప్రార్థనా శ్లోకం
-- పరమ ఏకాదశి (అధిక మాస కృష్ణ పక్షం లో వచ్చే ఏకాదశి) సందర్భంగా 

yasya iccha Eva bhuvanAni samudbhavanti, tishThanti, yaanti ca punar vilam yugAntE
whose will alone creates (multiplicity of) worlds, sustains, moves / grows, and merges them back into in the end,
tasmai samasta phala bhOga nibandhanAya, nitya prabuddha muditAya namaH SivAya!
For him I bow down, Lord Siva! who is the ordainer of all fruits of enjoyment, ever awake and blissful!

-- The prArthana SlOkam quoted by jagadguru SrI bhAratI tIrtha swami in his recent anugraha bhAshaNam.
-- parama EkAdaSi tomorrow

Saturday, August 18, 2012

తత్త్వసారము

1. తత్త్వసారము తెలిసికోరన్నా
సద్గురుని చెంత నిజము కనుగొని లాభమొందన్నా
పామరత్వము పారద్రోలి
ద్వేషభావము రూపుమాపి
అంతటను పరమాత్మ గలడని
నిమ్మనంబున బోధ సల్పుము 

2. పాముకాదు తాడురోరన్నా
దీపకాంతిలో సత్యవిషయము తెలిసికోరన్నా
తాడు తాడైయుండి యుండగ
తాడు పామని భ్రమసి ఏడ్చుచు
తామసంబున కాలమంతయు
పాడుచేయక తెలివి నొందుము

ఎన్ని జన్మలు గడిచెనోరన్నా
బహు కాలమందు జీవితంబులు అంతమగునన్నా
అన్ని హంగులతోను గూడిన
ఉత్తమంబగు జన్మ నొందియు
తన్ను తాను తెలిసికొనక
కన్ను మూసిన జన్మ వ్యర్థము


107. యత్నమెన్నడు వీడబోకన్నా
మోక్షపదవియు యత్న ఫలమని యెరుగుమోరన్నా
సమయమేమియు పాడుచేయక
సాధనంబును చేయుచుండుము
విడువకుండను ఆచరించిన
సత్వరంబుగ ముక్తి కలుగును

108. తత్త్వ సారము ఇంతియేయన్నా
విద్యాప్రకాశుని మాట గైకొని ఆచరించన్నా
ఋషులు తెలిపిన శాస్త్ర వాక్యము 
పరమసత్యము మదిని నమ్ముము
ఉచ్చరించిన గలుగు పుణ్యము
ఆచరించిన గలుగు మోక్షము

--శ్రీ విద్యా ప్రకాశానంద గిరి స్వామి (శుక బ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీ కాళహస్తి)

A youtube video with all 108 tattvas - http://www.youtube.com/watch?v=XfPIez79xhk

Wednesday, July 11, 2012

శ్రాద్ధం - శ్రద్ధ

శ్రద్ధయా దాత్తం శ్రాద్ధం - శ్రద్ధ తో చేయబడునది శ్రాద్దము.-- ఆషాఢ బహుళ అష్టమి మా తండ్రి గారి ఆబ్దీక శ్రాద్ధం సందర్భంగా జగద్గురువుల మాట "శ్రద్ధ యొక్క అవసరం"

Friday, June 29, 2012

తొలి ఏకాదశి

ఏకాదస్యాంతు కర్తవ్యం సర్వేషాం భోజన ద్వయం
శుధ్ధోపవాసః ప్రథమః సత్కధా శ్రవణం తథా

-- దేహేంద్రియ సంఘాతాన్ని అదుపులోకి తెచ్చి అంతఃకరణ చతుష్టయాన్ని శుద్ధి చేసి ఐహిక ఆముష్మిక ఫలితాలను ప్రసాదించగల ఏకాదశీ వ్రతాన్ని ప్రారంభిచే తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా

మొదటి పాదాన్ని మాత్రం చూస్తే ఏకాదశి నాడు రెండు పూటలా భొజనం చెయ్యడమే కర్తవ్యం అని చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. కానీ "భో, జన" =  "ఓ జనులారా" అని సరిగ్గా అన్వయం చేసుకున్న తరువాత అసలు రెండు కర్తవ్యాలూ శుద్ధోపవాసమూ మరియూ సత్ కధా శ్రవణమూన్ను. 
(బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి "ఏకాదశి వ్రత మహత్యం" ప్రవచనం లో ఉటంకించ బడినది )

EkAdasyAntu kartavyam sarvEshAm bhO jana dvayam
SuddhOpavAsaH prathamaH sat katdhA SravaNam tathA

bhO jana sarveshaam - Oh all people, there are two things apply for a EkadaSi vratam. 1. Complete fasting (as much as possible to the body condition of the individual) 2. listening to sat kadhaa i.e, divine narrations of great people.

By doing these two on the Ekadasi day, the body and senses will come into control and mind gets purified giving wonderful results in the matters related to this world and beyond!

-- On the occasion of toli EkAdaSi tomorrow; the day when everyone can start the vrata of cAturmASya and EkAdaSi.


Wednesday, June 20, 2012

సర్వ ధన ప్రధానం - విద్యా ధనం

న చోర హార్యం న చ రాజ హార్యం
న భ్రాతృ భాజ్యం న చ భారకారి |
వ్యయే కృతే వర్థత ఏవ నిత్యం
విద్యా ధనం సర్వ ధన ప్రధానం ||

దొంగల చేత దోచ బడనిదీ, దొరల(రాజుల) చేత లాగుకొన బడనిదీ, సోదరులచేత పంచుకో బడనిదీ, ఎంత ఉన్నా భారము కానట్టిదీ, వెచ్చించిన కొద్దీ పెరిగేదీ అయినటువంటి విద్యా ధనమే అన్ని ధనములలో ప్రధానమైనది.

na cOra hAryam na ca rAja hAryaM
na bhrAtR bhAjyam na ca bhArakAri ,
vyayE kRtE varthata Eva nityam
vidyA dhanam sarva dhana pradhAnam.The wealth of knowledge is the best / important wealth as it could not be robbed by the robbers, it could not be taken away by the government, it could not be partitioned by the brothers, it will not become heavy to carry as accumulated, it grows even when spent / shared.

Friday, June 15, 2012

మనసు - త్రుళ్ళు

రోసీ రోయదు కామినీజనుల తారుణ్యోరుసౌఖ్యంబులన్
బాసీ బాయదు పుత్రమిత్రజన సంపద్భ్రాంతి వాంఛాలతల్
కోసీ కోయదు నామనం బకట నీకుం బ్రీతిగా సత్ క్రియల్
చేసీ చేయదు దీని త్రుళ్ళణపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

-- యోగిని ఏకాదశి

akkaTA - Oh! nA manambu - My Mind,
rOsI rOyadu kAminIjanula tAruNyOru saukhyambulan - not getting completely disgusted of the pleasures / beautiful bodies of women;
bAsI bAyadu putra, mitra, jana, sampat bhraanti - not getting released from the delusion of sons, friends, followers, wealth etc.,
vAnchAlatal kOsI kOyadu - not completely cutting off the creepers of desires,
nIkun prItigA sat kriyal cEsI cEyadu - not getting engaged completely in righteous activities that move me close to you,
dIni TrLLu aNapavE SrI kALahastISvarA - O, Lord of srI kALahasti - "IswarA", please fix the wavering nature (truLLu) of MY MIND!

-- yOgini EkAdaSi today

Thursday, June 7, 2012

మనో నైర్మల్యం,శాంతి

శ్రీ దేవీ భాగవతం - పదునెనిమిదవ అధ్యాయము (జనకుడు శుకునకు కర్మమార్గ ముపదేశించుట)
.
.
మనస్తు సుఖదుఃఖానాం మహతాం కారణం ద్విజ|
జాతేతు నిర్మలేహ్యస్మిన్సర్వం భవతి నిర్మలమ్‌. 37

భ్రమ న్సర్వేషు తీర్థేషు స్నాత్వాపునఃపునః |
నిర్మలం న మనో యావ త్తావ త్సర్వం నిరర్థకమ్‌. 38

న దేహో న చ జీవాత్మా నేంద్రియాణి పరంతప |
మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః. 39

శుద్ధో ముక్తః స దైవాత్మా నవై బధ్యేత కర్హిచిత్‌ |
బంధమోక్షౌ మనః సంస్థౌ తస్మిన్‌ శాంతే ప్రశామ్యతి. 40
.
.

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ప్రథమస్కంధేSష్టాదశోSధ్యాయః.

(బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి ప్రవచనాల్లో ఉటంకించబడి నా దృష్టి లోకి వచ్చింది ఈ శ్లోకం "భ్రమన్సర్వేషు తీర్థేషు స్నాత్వా స్నత్వా పునః పునః నిర్మలం న మనః యావత్ తావత్ సర్వం నిరర్థకం" )

From: http://www.kamakoti.org/telugu/53/18.htm?PHPSESSID=0695d2a169d9205885ade88cd21a6924

Context: SrI suka, son of bhagavan veda vyasa was a virAgi by birth. Veda Vyasa tries to convince SrI suka to get married and take to grihastha ashrama. When SrI Suka is not satisfied by the argument of Veda Vyasa, Veda Vyasa suggests his son to visit the king of vidEha, the great karma yogi Janaka to get his advice on the matter. Following four verses appear in SrI dEvI bhAgavata, 18th Adhyaya which narrates the discussion between the great karma yogi King Janaka and the great virAgi of Jnana Sri Suka. 

 (bhraman sarveshu tIrthEshu snaatva snattva punaH punaH; nirmalam na manO yAvat tAvat sarvam nirarthakam - This verse is quoted by brahmasri ChaganTi kOteswara Rao gAru in his pravachanas that made me read this part of SrI dEvI bhAgavatam)

Janaka to Suka:
"
manas ("the mind" as loosely translated to English!) alone is the primal reason for pleasure and pain.
when it (manas) becomes cleansed  (nirmalam), everything (EVERYTHING!) becomes pure. 37

going around holy places taking holy dip again and again, if manas is not purified, all this is sheer waste. 38

not the body, not even the jeevatma (spirit in the body!), not the senses are the reason for bondage or release (moksha). manas alone is the reason for either bondage or for liberation. 39

ATMA (self) is ever pure, ever liberated, always the lord; never be a subject of bondage. The bondage and liberation are attached to the manas alone; when manas attains peace everything attains peace! 40
"

So, all the actions (karmas) should lead towards purity of mind and peace of being called chitta suddhi and atma saanti. These qualities leads one to highest realization of ever liberated ATMA i.e., SELF.

om tat sat

Sunday, June 3, 2012

ఋషి గాయత్రి

ఓం తత్సత్  
 
ఓం నమః స్కందాయ విద్మహే
ఋషి సాక్షాత్ ధీమహి
తన్నొః రమణః ప్రచోదయాత్ -- తమిళ కాలమానంలో ఈ రోజు వైశాఖ మాస విశాఖా నక్షత్రం జ్ఞానస్వరూపుడైన స్కంద జననం. 
స్కందాంశజులైన భగవాన్ రమణుల ఆమోదాన్ని పొందిన ఈ గాయత్రి సర్వజనులనూ అనుగ్రహించుగాక! 
(బుద్ధి ప్రచోదనముతో)
శుభం.

Wednesday, May 30, 2012

భక్తి అంటే ఏమిటి?

అఙ్కోలం నిజ బీజ సంతతిరయస్కాంతోపలం సూచికా
సాధ్వీ నైజ విభుం లతా క్షితిరుహం సింధుస్సరిద్ వల్లభమ్
ప్రాప్నోతీహ యథా తథా పశుపతేః పాదారవిందద్వయం
చేతోవృత్తిరుపేత్య తిష్ఠతి సదా సా భక్తిరిత్యుచ్యతే - 61

-- శివానందలహరి

భక్తి అంటే ఏమిటి?
శంకర భగవత్పాదులు ఇలా అంటారు. "మోక్షకారణ సామగ్ర్యాం భక్తిరేవ గరీయసీ స్వస్వరూపానుసంధానం భక్తి రిత్యభిదీయతే" (మోక్ష కారణలైన సామాగ్రులలో "భక్తి"  గొప్పది.  "స్వస్వరూప అనుసంధానమే" భక్తి అనబడుతుంది)

తన నిజ స్వరూపంతో విడదీయలేనట్లుగా కలిసి పోవడమే భక్తి. పై శ్లోకంలో ఇదే భావాన్ని శంకరులు శివానందలహరిలో చక్కగా ఉదాహరణలతో గొప్ప  యోగరహస్యాన్ని చొప్పించి మరీ చెప్పారు.
1. అంకొల వృక్షము యొక్క బీజములు చెట్టుచే ఆకర్షింపబడి నట్లుగా
2. అయస్కాంతము చేత సూది (అయస్కాంత క్షేత్రములోకి వచ్చిన వెంటనే చటుక్కున అతుక్కుపోయినట్లుగా)
3. సాధ్వి ఎల్లప్పుడూ తన విభుని చేరునట్లుగా (సాధ్వి అలోచనలు ఎల్లప్పుడూ తన విభునియందే ఉండునట్లుగా)
4. లత (పూలతీగ) చెట్టుని పెనవేసుకున్నట్లుగా
5. నదులు తమ వల్లభుడైన సముద్రములో లీనమైనట్లుగా (నామ రూపాలను వదలి)
చిత్త వృత్తులు పరమేశ్వరుని పాదారవింద ద్వయమునందు చేరి ఎల్లప్పుడూ ఉంటవో దానినే భక్తి అందురు.

ప్రమాణ, విపర్యయ, వికల్ప, నిద్రా, స్మృతి అనే ఐదూ చిత్త-వృత్తులనీ ; ఈ చిత్త వృత్తుల నిరోధమే "యోగ" మనబడుతుందనీ పతంజలి మహర్షి యోగ సూత్రం. అదే భక్తి అనబడుతుందని శంకరుల వివరణ. ఇలాంటి భక్తి వలననే మానవుడు తరిస్తాడు.

ఓం తత్సత్

Sunday, May 20, 2012

సహజ భూషణములు

యతీనాం భూషణం జ్ఞానం సంతోషో హి ద్విజన్మనామ్ 
ఉద్యమః శత్రుహననం భూషణం భూతిమిచ్ఛతామ్.

--శ్రి దేవీ భాగవతం పంచమ స్కంధం పంచమాధ్యాయం నుంచి ఇంద్రుడు దేవగురువైన బృహస్పతితో

యతులకు (సన్న్యాసాశ్రమములోఉన్నవారికి) జ్ఞానము భూషణము. సంతోషము ద్విజులకు (బ్రహ్మణులకు) భూషణము. సంపదలను కోరు వారికి (క్షత్రియులకు) శత్రు హనన ప్రయత్నము భూషణము.

Tuesday, May 15, 2012

ఉయ్యాల

అలరఁ జంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ యలవాటు జేసె నీ వుయ్యాల
పలుమారు నుచ్ఛ్వాస పవనమందుండ నీ భావంబు దెలిపె నీ వుయ్యాల

ఉదయాస్త శైలంబు లొనరఁ గంభములైన వుడుమండలము మోఁచె నుయ్యాల
అదన నాకాశ పద మడ్డదూలంబైన అఖిలంబు నిండె నీ వుయ్యాల

పదిలముగ వేదములు బంగారు చేరులై పట్ట వెరపై తొఁచె నుయ్యాల
వదలకిటు ధర్మదేవత పీఠమై మిగుల వర్ణింప నరుదాయ నుయ్యాల

మేలు కట్లయిమీకు మేఘ మండలమెల్ల మెఱుఁగునకు మెఱుఁగాయ నుయ్యాల
నీల శైలము వంటి నీ మేని కాంతికిని నిజమైన తొడవాయ నుయ్యాల

పాలిండ్లు కదలఁగాఁ పయ్యదలు రాఁపాడ భామినులు వడినూఁచు నుయ్యాల
వోలి బ్రహ్మాణ్డములు వొరగునో యని భీతి నొయ్య నొయ్యన వూఁచి రుయ్యాల

కమలకును భూసతికి కదలు కదలకు మిమ్ముఁ గౌఁగిలింపఁగఁజేసె నుయ్యాల
అమరాంగనలకు నీ హావ భావ విలాస మందంద చూపె నీ వుయ్యాల

కమలాసనాదులకుఁ గన్నులకు పండుగై గణుతింప నరుదాయ నుయ్యాల
కమనీయ మూర్తి వేంకట శైల పతి నీకు కడు వేడుకై యుండె నుయ్యాల

--గొప్ప యోగ రహస్యాన్ని భక్తి శృంగార రసాలతో మేళవించి అన్నమాచార్యుల వారు అనుభవించి చెప్పిన కీర్తన
--అపర ఏకాదశి, అచల ఏకాదశి సందర్భంగా

uyyAla 

What is this UyyAla? why the Lord is put on a swing in Unjal Seva?
The secret of this swing is given by AnnamAcharya in this kIrtana.

Lord exists in all the beings who are of continuous moving nature. HE exists in the uchhvasa - inhaling and exhaling air in the process of breathing. That is symbolized as the swing in which the Lord stays unmoving. The east and west (the directions of sunrise and sunset) are considered as the supporting pillars for this swing which bears the whole universe. The space is considered the top beam on which the swing is hanging. Vedas are the ropes and the Dharma is the seat - The great swing which is beyond all the descriptions is the uyyAla of Lord.

This swing gently swings as if the world gets disturbed if pushed harshly... The godess of wealth (God of the movable property!) and the godess of earth (God of the immovable property!) sridevi i.e, kamala and bhUdevi i.e., bhusati embrace the Lord in each oscillation of this swing. (so they always belong to Lord; never assume any properties belongs to individuals... only as long as the breath moves, Ahamkaara i.e, ego falsely thinks that it owns some property.)

What can we say about this swing? Even for divine beings starting from the creator Brahma, it is a festive sight to see this uyyAla of Lord SrI Venkateswara..

--  Great yoga secret garnished with bhakti and sRngAra rasas by annamAcarya,
-- On the occasion of achala EkaDasi, apara Ekadasi

Wednesday, May 9, 2012

జడత్వం ఎక్కడుంది?

భగవత్పాదులు ఆది శంకరులు ఆర్యాంబ గర్భమునదు ఎందుకు ఉదయించారు? అంతటి మహాపురుషునికి జన్మనిచ్చే భాగ్యం కలగడనికి కావలసిన ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం శంకర విజయం లో దొరికింది.

ఆర్యాబ శివగురు దంపతులకు చాలాకాలం సంతాన ప్రాప్తి కలగక పోవడంతో శివగురు చింతిస్తూన్న తరుణంలో ఆర్యాంబ "ఉపమన్యు" వృత్తాంతాన్ని గుర్తుకు తెచ్చి "నో దేవతాసు జడిమా, జడిమా మనుష్యే" అని తన భర్తకు విన్నవిస్తుంది.

ఉపమన్యు వృత్తాంతాన్ని టూకీగా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. ఊపమన్యువు బాల్యంలో తోటి పిల్లలందరూ పాలు తాగి తన బీదరికాన్ని హేళన చేయగా తన తల్లి వద్దకు వచ్చి పాల కొరకు పట్టు పడతాడు. ఆ రోజులలో పేదవారు ఆవులను పెంచలేక పోవటం వలన పాలు సులభంగా లభించేవి కాదు. ఆందువలన ఉపమన్యు ను తల్లి పిండి నీటిలో కలిపి తన పిల్లవానికి పాలుగా ఇచ్చింది. ఉపమన్యువు తాను కూడా పాలు తాగానని తన సహచరులతో చెప్పగా వారు అతను తాగినవి పాలు కావనీ, పిండి నీళ్ళనీ గ్రహించి ఎక్కువ హేళన చేయసాగిరి.

ఉపమన్యు తన తల్లి వద్ద సత్యాన్ని కనుగొని తనకు నిజమైన పాలు లభించడానికి పరమశివునిగూర్చి ఒక శివ ప్రతిమను ఉద్దెశించి శ్రద్ధగా తపస్సు చేయసాగెను.. అతని తపస్సుకు మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు ఉపమన్యుకు క్షీర సముద్రాధిపత్యమునిచ్చెను.

"దేవతలు రాతి విగ్రహములుగా నున్ననూ వానియందు జడత్వము లేదు. దేవతా స్వరూపమును గ్రహింప జాలని మనుష్యునియందే జదత్వము గలదు" అని ఆర్యాబ శివగురు తో విన్నవించగా వారిరువురూ వృషాద్రీశ్వరుణ్ణి గూర్చి తపమొనర్చగా ఈ "ఆస్తిక్యమునకు" మెచ్చిన పరమేశ్వరుడు ఆర్యాంబాశివగురు దంపతులననుగ్రహించి శంకర భగవత్పాదులుగా అవతరించారు.

--వైశాఖ బహుళ చవితి  (ఆస్తిక్యానికి ఎంతొ ప్రాధాన్యతనిచ్చిన మా అమ్మ ను తలుచుకుంటూ)

Sunday, April 22, 2012

జగద్గురువంటే?

What is meant by "Jagadguru?" 

It is a word that denotes the "responsibility" of guiding anyone who sincerely seeks guidance in the path of spirituality.

There are two most prominent personalities who are called as Jagadguru. 
1. Lord kRshNa and 2. Adi SaMkara bhagavatpaada AcArya.


-- శ్రీ సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీ మహాస్వామి

--ఇలాంటి బాధ్యతను నిర్వర్తించటం కొరకు అవతరించిన భగవత్పాదుల జయంతి సందర్భంగా...
--శంకర జయంతి (వైశాఖ శుక్ల పంచమి గురువారం; 26-April-2012)

అపార కరుణాసిన్ధుం అజ్ఞాన ధ్వాన్త భాస్కరమ్
నౌమి శ్రీ శంకరాచార్యం సర్వలోకైక సద్గురుమ్ 

శ్రీ జగద్గురవే నమః 

Link to my last year post: http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/05/blog-post_07.html

Monday, April 16, 2012

భగవత్ చింతన కు తరుణం ఎప్పుడు?

దంతంబుల్ పడనప్పుడే తనువునందారూఢియున్నప్పుడే
కాంతాసంఘము రోయనప్పుడె జరాక్రాంతంబు కానప్పుడే
వింతల్ మేన చరించనప్పుడె కురుల్ వెల్వెల్లఁ గానప్పుడే
చింతింపన్ వలె నీ పదాంబుజములన్ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా !

-- ధూర్జటి; శ్రీ నందననామ సంవత్సర చైత్ర బహుళ ఏకాదశి సందర్భంగా

తరుణం లో చింతన చేయక పోతే వయస్సు మళ్ళిన తరువాత మిగిలేది చింతే!  

There is a misconception in general public that the philosophical thinking and spirituality are for old-age people... But the great devotee and poet dhUrjaTi states in contrary: 

Before the tooth falls, while the body (+mind +intellect) is fully fit, when the women (or the opposite sex) are still attracted; when body was not conquered by the old-age, when variously named diseases have not freely roaming around in the body, when the hair is not turned gray and white i.e, only then... (during the young age itself) one should take up the chintana on lotus feet of LORD!

The right time to do saadhana i.e, spiritual practice is when the body, mind & intellect are still fit... When they become old, they can't be used for the highest goal of human life...

-- SrI nandana nAma samvatsara chaitra bahula EkAdaSi sandarbhamgaa...


Saturday, April 7, 2012

అప్పడపు పాటఅప్పడమొత్తి చూడు అదితినినప్పుడె నీ యాశ వీడు (పల్లవి)

ఇప్పుడమి యందున యేమరి తిరుగక
సద్భోధానందుడౌ సద్గురు నాధుడు
చెప్పక చెప్పెడు తత్త్వమగు సమము
గొప్పది లేనట్టి యొకమాట చొప్పున (అను పల్లవి)

చరణం 1.
తానుగాని పంచ కోశ క్షేత్రమునందు
తానుగా పెరుగభిమాన మినుములను
నేనెవ్వడనెడు విచార తిఱుగలిలో
నేనుగానని పగలగొట్టి పిండియుచేసి (అ)

చరణం 2.
సత్సంగమనియెడు నల్లేరు రసముతో
శమదమములను జీలకఱ్ఱ మిరియములతో
ఉపరతి యనునట్టి యుప్పును కలిపి
సద్వాసన యనియెడి యింగువను చేర్చి (అ)

చరణం 3.
రాతి చిత్తము నేను-నేనని భ్రమయక
లోదృష్టి రోకటి తోను మానక దంచి
శాంతమౌ కొడుపుతో సమమగు పీటపై
సంతత మలయక సంతసంబు తోడ (అ)

చరణం 4.
మౌనముద్ర యనెడి ముగియని పాత్రమున
జ్ఞానాగ్ని చే కాగు సద్బ్రహ్మ ఘృతమున
నేనది యగునని నిత్యమును పేల్చి
తనుదానె భుజియింప తన్మయ మగునట్టి (అ)

-- భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి (శ్రీ ప్రణవానందుల అనువాదం)

మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, చిత్తము అనే నాలుగింటినీ ఇలా అప్పడాలుగా కాల్చుకుని భుజించేశారు కాబట్టే భగవాన్ రమణులను చూచిన కావ్యకంఠ గణపతి ముని "శుక్లాంబర ధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే" అన్న శ్లొకాన్ని భగవాన్ రమణులకు అన్వయిస్తూ "చతుర్భుజం" అన్న పదానికి ఈ అర్థాన్ని చెప్పారు!

Thursday, April 5, 2012

నైతికం అర్థం ఆర్జయ

మాతా నిందతి న అభినందతి పితా భ్రాతా న సంభాషతే
భృత్యః కుప్యతి న అనుగచ్చతి సుతాః కాంత అపి న ఆలింగ్యతే
అర్థ ప్రార్థన శంకయా న కురుతే సల్లాపమాత్రం సుహృత్
తస్మాత్ నైతికం అర్థం ఆర్జయ సఖేః అర్థేన సర్వే వశాః

O sakhE: Dear friends, if you have no money,  mAtAnindati; mother blames; nAbhinandati pitA - father will not praise; bhrAtA na sambhAshatE - brothers will not talk; bhRtyaH kupyati - servants will be unhappy; nAnugacchati sutAH - sons will not follow the instructions; kAntApinAlingyatE - wife will not embrace; arthaprArthana SankayA na kurutE sallapamAtram suhRt - with a doubt that you may ask for a small loan the friends will stop greeting even;

tasmAt naitikamarthamArjaya = that's why earn money in a judicious way (that do not conflict with swadharma)  

arthena sarve vasAH = by money (earned in judicious way!) all (the laukila relations / transactions) can be brought into / kept under control. 

That is why one should engage in earning money (within the limitations imposed by DHARMA and NIITI)!

-- నూతన ఆర్థిక సంవత్సరం సందర్భంగా

Thursday, March 29, 2012

శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం - 2

నమస్తే నమస్తే సమస్త ప్రపంచ
ప్రభోగ ప్రయోగ ప్రమాణ ప్రవీణ
మదీయం మన స్త్వత్పద ద్వన్ద్వ సేవాం
విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్య సిధ్ధ్యై

namastE namastE samasta prapanca
prabhOga prayOga pramANa pravINa
madIyaM mana stvatpada dva&n&dva sEvAM
vidhAtum pravRttaM sucaitanya sidhdhyai

prabhOga = the capability to enjoy 
prayOga = the capability to give it to someone else for enjoyment
pramANa = the complete understanding of 


this whole world  (samasta prapanca)


one who possesses these three qualities is called Iswara or the LORD. 

I bow down again and again for such LORD (Sri RAMA) and let my mind get engaged in the seva of your lotus feet (tvat pada dvandwa) such that it attains the su-chaitanya (the right knowledge! that leads to moksha). 

-- from SrI rAma bhujanga prayaata stotram of Adi Sankaracharya

om tat sat

Wednesday, March 28, 2012

శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

యదావర్ణయత్ కర్ణమూలేఽన్త కాలే 
శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యాం
తదేకం పరం తారక బ్రహ్మరూపం
భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం

yat AvarNayat karNa-mUlE anta-kAle
SivaH "rAma rAmEti rAmEti" kASyAm
tat Ekam param tArakabrahmarUpam
bhajE'ham bhajE'ham bhajE'ham bhajE'ham

I pray to Lord Raama, the ONE, transcendent, whose name is uttered in the ears of devotees in the city of Kaasi at the time of death, by none other than Lord Shiva as "raama, raama, raama" which denotes the form to "taaraka brahma" that transcends devotees beyond this samsaara of birth and death!

-- May this SrI rAma navami over the weekend bring both material and spritual upliftment to one and all.

Full stotram with meanings @ http://sanskritdocuments.org/all_pdf/raamabhujanga.pdf

Sunday, March 25, 2012

అనుభూతి సారము - ఉపదేశ సారం
-- భగవాన్ రమణులు స్వహస్తాలతో తెలుగులోకి అనువదించిన "ఉపదేశ సారం" ఎందరో ముముక్షువులకు మార్గదర్శకము.

అంతర్ముఖులై నివృత్తి మార్గములో ప్రయాణిస్తున్న సాధకులకు అనేక మార్గాలుగా కనిపించే ఉపదేశాల సారాన్ని కరుణామూర్తి రమణ మహర్షి ఉపదేశ సారః అని సంస్కృతంలో 30 లలిత వృత్తాల్లో చెప్పి దానినే తెలుగు లోకి అనుభూతి సారం గా అనువదించారు.

Update: I have made an effort to explain each verse in one post on this medium collection: https://medium.com/upadesa-saram 

Thursday, March 8, 2012

కాముని పున్నమి

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావా
న్మాంగల్యభాజిమధుమాథిని మన్మథేన
మయ్యాపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థ
మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకాయాః
-- కాముని పున్నమి, హోలీ సందర్భంగా

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ६॥

Manmatha (man is mind + mathana is churning so, manmatha is the churner of mind i.e, Lord of Love), could gain a prominent place of access to Madhusudana (the destroyer of the demon Madhu, i.e. Vishnu who is beyond all desires!!) only because he was favored with the blessing glance from thee "makaraalaya kanyaka" i.e, Mahalakshmi . May her auspicious indolent sideglance fall on us as well! (May she bless us with prosperity by looking at me in passing at least for a moment!

-- from Kanakadhaara Stotram

Sunday, March 4, 2012

జగద్గురు వాణి

జగద్గురు వాణి


--శ్రీ భారతీ తీర్థ స్వామి వారి పాదుకలకు శిరసా నమస్కరించిన సంతృప్తితో

Monday, February 27, 2012

Maunam - Silence

Aparokshaanubhuti is a prakarana of Bhagavan Adi Samkara. It takes a suitable saadhaka to the self realization.
Bhagavtpaada's description of mounam, maunam or silence:  
 
 
यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह |
यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत्सर्वदा बुधः ||१०७||
वाचो यस्यान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते |
प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः ||१०८||
इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहज संज्ञितम् |
गिरा मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ||१०९||
-- http://sanskritdocuments.org/all_sa/aparokshaanbhuuti_sa.html

107. The wise should always be one with that silence wherefrom words together with the mind turn back without reaching it, but which is attainable by the Yogins.
108-109. Who can describe That (i.e., Brahman) whence words turn away ? (So silence is inevitable while describing Brahman). Or if the phenomenal world were to be described, even that is beyond words. This, to give an alternate definition, may also be termed silence known among the sages as congenital. The observance of silence by restraining speech, on the other hand, is ordained by the teachers of Brahman for the ignorant.

-- http://www.sankaracharya.org/aparokshanubhuti.php 

Monday, February 20, 2012

Siva Bhujangam

यतोऽजायतेदं प्रपञ्चं विचित्रं
स्थितिं याति यस्मिन्यदेवान्तमन्ते ।
स कर्मादिहीनः स्वयज्ज्योतिरात्मा
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥

http://www.sringeri.net/2010/02/11/stotra/shiva/shiva-bhujangam.htm

yatO ajAyate idam prapancham vicitram
sthitim yaati yasmin yad Eva antam antE
saH karmAdihInaH svyam jyotiH AtmA
SivOham SivOham SivOham SivOham

From where this wonderful world originates,  in which it is sustained, into that it merges in the end; THAT which has no actions etc., (includes thoughts, words as well) the self effulgent "Atma"; I am THAT Shiva (Atma); I am that Shiva; I am THAT I AM!

-- From Adi SaMkara's Siva Bhujangam on the occasion of Maha Siva raatri....

Sunday, February 19, 2012

అక్లిష్ట కర్మ

శ్రీ రామాయణన్ని పరిశీలిస్తే శ్రీ రామచంద్ర ప్రభువుని వివిధ సమయాలలో అక్లిష్ట కర్మణః అనే విశేషణం తో గుర్తించటం జరుగుతుంది. (బాలకాండ లొ 77 సర్గ, అయోధ్య కాండ లో 24, 72, 76, 85 వ సర్గలలో ,   అరణ్య కాండ 24, 31, 33, 3 8, 39, 50 వ సర్గలలో, కిష్కింధ కాండ 26, 53 సర్గలలో,  సుందర కాండ 30, 35, 42, 43, 58 వ సర్గలలో ముఖ్యంగా జయ శ్లోకాలలో,  యుద్ధ కాండ లోని 41, 68, 72, 128 సర్గలలోనూ)

ఈ అక్లిష్ట కర్మ అంటే ఏమిటి?  శ్రీరామచంద్రమూర్తి చేసిన పనులన్నీ క్లిష్టమైనవిగానే కనిపిస్తాయి గదా?  అరణ్యాలకు వెళ్ళడం, అనేక మైన రాక్షసులను సంహరించడం,  ఋషులను రక్షించడం, సీతమ్మను వెతకడం , సేతు బంధనం, రావణ వధ.... ఈ రకం గా శ్రీ రామ చంద్రుని ఏ కర్మ ను విశ్లేషించినా అది క్లిష్టం గానే కనిపిస్తుంది.

అక్లిష్ట కర్మ అంటే చిక్కు పడని పని.   కర్తను ఈ ప్రపంచముతో బంధించని/ముడివేయని  పనిని అక్లిష్ట కర్మ అంటారు. 
శ్రీమద్భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా అంటాడు:
యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్పవర్జితాః | 
జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం తమాహుః పండితం బుధాః || (4 వ అధ్యాయం , 19వ శ్లోకం)
ఎవని సర్వ కార్యములు కామ సంకల్ప రహితములో, జ్ఞానమనే అగ్నిలో దహించబడినవో వానిని పండితుడు అని బుధులు (అన్నీ చక్కగా తెలిసినవారు) అంటారు. 
పరమాత్మ శ్రీ రామునిగా ఆచరించి చూపించిన అక్లిష్ట కర్మణత్వమే,  శ్రీ కృష్ణునిగా గీతగా వచించారు. 
కర్మ ఫలములను ఆశించని స్వధర్మానుష్టానమే అక్లిష్ట కర్మ.  స్వధర్మమునందు వెనుదిరుగకుండుటయే ధైర్యము.  ధైర్యమైన స్వధర్మానుష్టానాచరణ, ప్రబొధములే అవతార ప్రయోజనము.  అటువంటి అక్లిష్ట కర్మ వలనే  మానవుడు కర్మబంధాల నుంచి విమిక్తుడవుతాడు! మోక్షగామి అవుతాడు!!

--శ్రీ ఖరనామ సంవత్సర మాఘ బహుళ త్రయోదశి, ఆదివారం (చివరి మాఘ ఆదివారం) సందర్భంగా

Let one and all get on with the untangling work diligently and attain the final goal of life - saccidaananda - infinite existence, consciousness and bliss.

Monday, February 13, 2012

ఆరోగ్యం - ArOgyam

धर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम् ।
रोगास्त​स्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥

జీవితమనే వృక్షమునకు రోగములను తొలగించి శ్రేయస్సును కలిగించే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములనే ఫలములను పండించే ఉత్తమమైన మూలమే ఆరోగ్యము.

dharma-artha-kaama-mokshaaNaam ArOgyam mUlam-uttamam
rOgAstsyApahartAraH SrEyasO jIvitasya ca

"ArOgyam" is the best root of the life tree, that removes illnesses, and gives good fruits of dharma, artha, kaama and moksha. 

What is "swastha" i.e health?

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः ।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥
samadOshaH samAgniSca samadhaatumalakriyaH
prasannAtmEndriyamanAH svastha iti-abhidhiiyatE

The equilibrium of three doshas (vaata, pitta, kapahs - loosely represents three states of matter born out of three qualities) the fire (digestive fire indeed!) the seven dhaatus (rasa, rakta, maamsa, vasa, asthi, meda, viiryas) and the three excretions (sweat, urine, stools)
AND
composed SELF, sense organs (Five jnanedriyas and five karmendriyas) and the mind (the controller of indriyas)
IS
called swastha i.e Health! 

(What a complete definition of Health!)

-- from Caraka Samhita

Sunday, February 5, 2012

బాల కృష్ణునిలో శివుడు


శరీరాన్నంటుకున్న దుమ్ము విభూతి పూత అవగా, నుదుటి పైన ముత్యపు బొట్టు ఫాలమునున్న చంద్రవంక అవగా, నుదుటి మీద పెట్టిన నల్లని బొట్టు మన్మధుని కాల్చిన మూడవ కన్ను అవగా, కంఠమాలికలోని పెద్ద నీలపు రత్నము శివుని నీలకంఠము లా కనిపించగా, మెడలోని హారములు శివుని మెడలోని పన్నగ హారములు అవగా, బాల లీలలు చూపుచున్న బాలకుడు శివునకు తనకూ యెట్టి భేదము లేనట్లుగా వెలసెను.

-- మాఘ మాస ఆదివారం శుద్ధ త్రయోదశి ప్రదోషం సందర్భంగా పరమ భాగవతులు దర్శించిన శివ కేశవాభేధం
-- శ్రీ పోతన భాగవతం నుంచి  

Friday, February 3, 2012

ఒక సూర్యుడు

ఒక సూర్యుండు సమస్తజీవులకుఁ దా నొక్కొక్కఁడై తోఁచు పో
లిక నే దేవుండు సర్వకాలము మహాలీలన్ నిజోత్పన్న జ
న్య కదంబంబుల హృత్సరోరుహములన్ నానావిధానూన రూ
పకుఁడై యొప్పుచునుండు నట్టి హరి నేఁ బ్రార్ఠింతు శుద్ధుండనై.

ఒకే సూర్యుడు, సమస్త జీవులకు వేర్వేరుగా ఒక్కోక్క సూర్యుడున్నట్లు తోచునట్లుగా ఏ దేవుడు సర్వకాలాలలోనూ తన లీలచే తననుంచే ఉద్భవించిన జీవ సమూహముల హృదయకమలములలో అనేక రూపములలో నోప్పుచుండునో ఆ దేవుడైన హరిని (శ్రీ కృష్ణుని) నేను శుద్ధ మనస్కుడనై ప్రార్థించెదను.  

-- పోతన భాగవతము లో భీష్మ పితామహుడు అంపశయ్య నుంచి శ్రీ కృష్ణుని గూర్చి;
-- భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా

Saturday, January 28, 2012

వాణికి మ్రొక్కి

క్షోణితలంబు నెన్నుదురు సోకగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత
శ్రోణికి జంచరీకచయసుందరవేణికి రక్షితామర
శ్రేణికి దోయజాతభవచిత్తవశీకరణైకవాణికిన్
వాణికి నక్షదామశుకవారిజపుస్తక రమ్యపాణికిన్

 -- శ్రీ పంచమి సందర్భంగా మధురమైన పోతన పదాల్లో
Old Post: శ్రీ పంచమి - సరస్వతీ స్తవము http://nonenglishstuff.blogspot.com/2011/02/blog-post_08.html

Wednesday, January 18, 2012

ఏదాయె నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమె చాలు

ఏదాయె నేమి హరి ఇచ్చిన జన్మమె చాలు  ఆదినారాయణుడీ అఖిల రక్షకుండు (పల్లవి)  

శునకము బతుకును సుఖమయే తోచుగాని తనకది హీనమని తలచబోదు
మనసొడబడితేను మంచిదేమి కానిదేమి తనువులో అంతరాత్మ దైవమౌక తప్పదు

పురుగుకుండే నెలవు భువనేశ్వరమై తోచు పెరచోటి గుంటయైన ప్రియమై యుండు
ఇరవై ఉండితే చాలు యెగువేమి దిగువేమి వరుస లోకములు సర్వం విష్ణు మయమూ 

అచ్చమైన జ్ఞాని కి అంతా వైకుంఠమే చెచ్చెర తన తిమ్మటే జీవన్ముక్తీ
కచ్చుపెట్టి శ్రీ వేంకటపతికీ దాసుడైతే హెచ్చు కుందేమిలేదు ఏలినవాడితడే

-- శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు

EdAye nEmi hari iccina janmame caalu  AdinArAyaNuDI akhila rakshakunDu (pallavi)  

Sunakamu batukunu sukhamayE tOcugAni tanakadi hInamani talacabOdu
manasoDabaDitEnu mancidEmi kAnidEmi tanuvulO antarAtma daivamauka tappadu

purugukunDE nelavu bhuvanESvaramai tOcu peracOTi gunTayaina priyamai yunDu
iravai unDitE cAlu yeguvEmi diguvEmi varusa lOkamulu sarvam vishNu mayamU 

accamaina jnAni ki antA vaikunThamE ceccera tana timmaTE jIvanmuktI
kaccupeTTi SrI vEnkaTapatikI dAsuDaitE heccu kundEmilEdu ElinavADitaDE

-- SrI tALLapAka annamAcAryulu

Whatever it be, the LIFE granted by "Hari" is enough. "Adi nArAyaNa" is the maintainer of all the worlds! 
Even the dog lives happily, dog will not think of its own life as a low, mean or inferior! 
When MIND is in agreement there is nothing that could be bad neither good; in the body the controller himself will be the GOD; There is no choice..
Even a worm that lives in a muddy pond in the backyard thinks its abode is a wonderful place of God's dwelling and loves it. 
All the twenty (normal consideration is 14 worlds 7 down and 7 up but annamayaa uses a word twenty. who knows how many layers of worlds ever exists?) worldly planes there is none higher nor lower to another; in the sequence all of them are filled and enveloped by Lord "Vishnu" 
For a true Jnani everything is VaikunTham only (every place is the abode of God alone) Realizing this quickly is only called jeevanmukti.
Leaving off the ego (pride etc., ) one accepts himself as a servant of Lord "vEnkata paTi" there is no higher nor lower (service!) HE alone is the LORD! 

So, Whatever it be; The LIFE granted by LORD is enough (to render service to lord and realize the TRUE nature of the LORD!)  

Sunday, January 8, 2012

చేతః సరసిజం - ఆరుద్రా దర్శనం

गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने
विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः ।
समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते
सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥

-- SivAnandalaharI (9)

గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోరవిపినే
విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడమతిః |
సమర్ప్యైకం చేతః సరసిజముమానాథ భవతే
సుఖేనావస్థాతుం జన ఇహ న జానాతి కిమహో ||

--శివానందలహరీ (9)

gabhIrE kAsArE = in the deep lakes (and) ghOravipinE = in the dark forests (and) viSAlE SailE = on the high mountains; bhramati = wanders around ; kusumArtham = for the sake of flowers (for worship) jadamatiH janaH = foolish people. 

samarpya ekam cEtaH-sarasijam = by offering ONE flower called MIND
umAnAtha bhava tE = O Uma Naatha (O Lord of Uma!) on to THEE
sukhEna avasthAtum iha = be established in the sukha
na jAnAti kim ahO = why they (the jadamathi) do not understand?

One need not wander in difficult places in search of good flowers to worship the Lord. There is a best flower called one's own mind. By offering that conscious lotus at the feet of Lord one can establish himself in the eternal happiness!! 

-- Today is ArudrA darsanam - dhnur maasa Arudra Nakshatram Purnima. In Chidambaram Lord Nataraja's divine dance is celebrated....

Wednesday, January 4, 2012

గర్వం - వినయం

ఆత్మప్రభావాన్ని ప్రకటించే గర్వం గర్వంకాబోదు. ఆత్మగౌరవాన్ని అణచివేసే వినయం వినయంకాదు.

- శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతం నుంచి (418 వ బోధ, 138 వ పేజీ)

"Atma" which powers all the indriyas (sense organs) including their controller mind never shows any pride. So, all the pride generally demonstrated by the sense organs. e.g., eye saying "I" am seeing. ear saying "I" am hearing etc., So, any pride that reveals the original power of Atma is not pride or ego.

Vinayam (modesty) should not make the individual's self-respect diminish. Modesty should only control the egoistic display / show-off  of one's own skills (that are given only by Atma! but the show off is of mind again!!)

So, "Pride that reveals the TRUTH of ATMA is not pride; Modesty that diminishes the self-respect is not Modesty."

-- SrI rAmakRshNa bOdhAmRtam