Monday, December 30, 2013

గువ్వలచెన్న శతకమునిత్యానిత్యము లెఱుఁగుచు సత్యంబగుదానిఁ దెలిసి సత్కృత్యములన్‌
నిత్యముజేయుచు దశదిక్స్తుత్యముగా మెలఁగుమన్న గువ్వలచెన్నా! 59

ఎప్పటికైనను మృత్యువు తప్పదని యెఱింగియుండి తగినచికిత్సం
దప్పింప నెఱుఁగకత్తఱి గుప్పున నేడ్చెదరదేల? గువ్వలచెన్నా! 104
 
జరయును మృత్యువు మొదలుగ మరలఁగ రాకుండునట్టి మార్గంబేదో
గురుతెఱుఁగఁ జేయుమని శ్రీ గురుగురుని భజియింపవలయు గువ్వలచెన్నా! 105

పరమార్థము నొక్కటెఱిఁగి నరుఁడు చరింపంగవలయు నలువురిలోఁ బా
మరుఁడనఁగ దిరిగినను దన గురియొక్కటి విడువకుండ గువ్వలచెన్నా! 106

For full Satakam - http://www.andhrabharati.com/shatakamulu/guvvalachenna/index.html

31 డిసెంబర్ 2013, కృష్ణాంగారక చతుర్దశి, మార్గశిర మాస శివరాత్రి సందర్భం గా...

Having understood what is permanent and what is temporary, having realized the TRUTH, performing righteous deeds always, conduct yourself in a way that all ten directions praise O guvvala cenna! (59)

Having known that death is inevitable, not trying to cure it all the way, why do people cry post mortem? O guvvala cenna! (104)

To get the right direction to the path of non repetition of old age and death, one should pray to a realized sage for rightly recognizing such a path. O guvvala cenna! (105)

Having realized the ultimate truth, one should carryout the worldly transactions as if knowing nothing but not losing the focus from that ultimate ONE. O guvvala cenna! (106)

Sunday, December 1, 2013

సదానందయోగి శతకము

శివుఁడు జీవుండు రెండువస్తువు లటంచు
నిచ్చ నెంచిన సాయుజ్య మెట్లు కల్గు?
శివశివా భేద మన్నది సేయరాదు,
నవ్యతరభోగి శ్రీసదానందయోగి.

నీట వెలసినలవణంబు నీటఁ గలియు
నీరు గాకుండ దారీతి నిశ్చయముగ;
శివుని దలఁచిన జీవుండు శివుఁడు గాఁదె,
నవ్యతరభోగి శ్రీసదానందయోగి.

సదానందయోగి కృతము సదానందయోగి శతకము నుంచి 13 మరియు 14 వ పద్యాలు

Full Sataka on: http://www.andhrabharati.com/shatakamulu/sadAnaMdayOgi/index.html

--- శ్రీ విజయ నామ సంవత్సర కార్తీక మాస శివరాత్రి సందర్భంగా....

Sunday, November 24, 2013

రిక్త వ్యర్థ సంసారములు

అంధేందూదయముల్ మహాబధిరశంఖారావముల్ మూకస
ద్గ్రంథాఖ్యాపనముల్ నపుంసకవధూకాంక్షల్ కృతఘ్నావళీ
బంధుత్వంబులు భస్మహవ్యములు లుబ్ధద్రవ్యముల్ క్రోడస
ద్గంధంబుల్ హరిభక్తి వర్జితుల రిక్తవ్యర్థసంసారముల్.

---ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపునితో, భాగవతం, సప్తమ స్కంధం నుంచి

andha indUdayamu = a beautiful moon rise to a blind man
mahA badhira SankhArAvamu = a wonderful sound generated by blowing a conch shell to a completely deaf man
mUka sadgrandha AkhyApanamu = teaching great oratory works to a dumb person
napumsaka vadhU kAnksha = the desire of searching a bride for an impotent one
kRtaghnAvaLI bandhutvamulu = the relationships where the help is always ignored (and not returned in any way!)
bhasma havyamulu = trying to pour ash into a fire sacrifice
lubdha dravyamulu = the monies accumulated by a miser
krODa sadgandhamulu = the fragrance applied to a pig

All the above are the examples of achievements and lives of those who are devoid of devotion to Lord SrI hari which are hallow and useless.

Thursday, November 21, 2013

రాజద్వార సౌఖ్యంబులు

సంతోషించితినిఁ జాలుంజాలు రతిరాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిన్ బొందితిఁ జాలుఁజాలు బహురాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిం బొందెదఁ జూపు బ్రహ్మపదరాజద్వారసౌఖ్యంబు ని
శ్చింతన్ శాంతుఁడ నౌదు నీ కరుణచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

                                  
-- ధూర్జటి శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకం నుంచి 

I have enjoyed enough of pleasures granted by the cupid (rati-rAja manmatha);
I became tranquil by enough of successes attained by visiting & convincing powerful kings (leaders / CEOs etc.,)  of this world.
I will attain permanent peace by treading the path of realization of the ultimate bliss (brahma-pada-rAja-dvAra-saukhambu) by thy grace O lord of SrI kAlahasti! I will surely get beyond all the anxieties and attain that peace. I am sure....

-- dhUrjaTi

Another post realted - http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/06/blog-post_15.html

-- Today is sankasTa hara caturthi of kArtIka mAsa

Sunday, November 10, 2013

శారద - సర్వద

शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे ।
सर्वदा सर्वदाऽस्माकं सन्निधिं संनिधिं क्रियात् ॥

శారదా శారదాంభోజవదనా వదనాంబుజే
సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిం సంనిధిం క్రియాత్

SAradA SAradAmbhOja-vadanA vadanAmbujE
sarvadA sarvadA'smAkam sannidhim saMnidhim kriyAt


-- A prayer to Goddess SArada (seen in the beginning of 4th sarga of raghuvamSam of mahAkavi KAlidAsa)

O Goddess SAradA! (who is having) the face like fully bloomed lotus of Sarad Rtu! O sarva+dA (sarva=everything, da=capable of giving; so sarvada is the one who is capable of giving everything i.e., the goddess of knowledge) always in our speech (sarvadA asmAkam vadanAmbujE) reveal (cause - kriyAt) and point towards (sannidhim) hidden treasure of TRUE knowledge (sat+nidhim - true supreme knowledge).

vAgdEvi or SArada or saraswati reveals herself in the faculty of speech which is called vadana. Only due to right knowledge one can achieve anything. She is sarvada as well. She should finally bestow the supreme knowledge that confers moksha!

om tat sat

Saturday, October 26, 2013

నర మేషం - కాల వృకం

దారా ఇమే మే, పశవశ్చ మే మే, ధనాని మే మే, ఇత్థం నరో మేష సమాన కంఠః అహోహ్యయం కాల వృకేణ నీతః

మే - అంటే సంస్కృతం లో "నాకు" లేదా "నాది" అనే అర్థం వస్తుంది. సామాన్యంగా నరులు "ఈ భార్య నాది నాది", ఈ పశువులు నావి నావి", ఈ ధనం నాది, ఇంకా నాకు కావాలి" అంటూ ఉంటారు. మేక కూడా "మే మే" అని అరుస్తూ ఉంటుంది.

అయ్యో! ఇలా జరుగుతూ ఉండగా, కాలం (మృత్యువు) లోడేలు (వృక) రూపంలో (తెలియకుండా వచ్చి)నరులను కబళించి వేస్తుంది కదా!!

--- ఈ శ్లోకాన్ని శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి గురువుగారు శ్రీ శ్రీ శ్రీ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామివారు చెపుతూ ఉండేవారట. ఆలా అని ఒక అనుగ్రహ భాషణం లో శృంగేరీ జగద్గురువులు సెలవిచ్చారు.

dArA imE mE, paSavaSca mE mE, dhanAni mE mE, ittham narO mEsha samAna kanThaH ahOhyayam kAla vRkENa nItaH

In Sanksrit, "mE" means "for me" or "mine". Usually man keeps bleating "this wife is mine and for me", "these animals are mine and more for me" and "this money is mine and need more for me" like a goat. Alas! as this bleating is going on, the kAla (time in the form of death which is not apparent) is taking away the man goat!

-- Quoted by Sri Sri bhAratI tIrtha mahA swami in one of the anugraha bhAshaNam in recent vijaya yAtra through Andhra pradesh. It used to be quoted by parama guru SrI SrI SrI abhinava vidyAtIrtha mahaswami.

Sunday, October 20, 2013

పెంజీకటికవతల

లోకంబులు లోకేశులు
లోకస్థులుఁ దెగినఁ తుది నలోకం బగు పెం
జీకఁటి కవ్వల నెవ్వఁడు
నేకాకృతి వెలుఁగు నతని నే సేవింతున్

లోకాలు, వాటి అధిపతులు, వానిలో ఉండే జీవులు అన్నీ తెగిన తరువాత అలోకమైన (శూన్యమైన) పెను చీకటి (పెంజీకటి) ని దాటి ఏకాకృతిలో వెలిగే జ్యొతి తత్త్వాన్ని నేను సేవిస్తాను.

-- పోతన, శ్రీ మదాంధ్ర మహా భగవతం గజేంద్ర మోక్ష ఘట్టం నుంచి

Having transcended the multiplicity of worlds, their respective lords, their inhabitants into the invisibility of great darkness in the end, the form of undivided light, THAT I pray to.

Saturday, October 5, 2013

అరవిందాసనసుందరి

శరదిందు వికాశి మందహాసాం
స్ఫురదిందీవర లోచనాభిరామాం
అరవింద సమాన సుందరాస్యాం
అరవిందాసన సుందరీం ఉపాసే

शरदिन्दु विकाशि मन्दहासाम्
स्फुरदिन्दीवर लोचनाभिरामाम्
अरविन्द समान सुंदरास्याम्
अरविन्दासन सुंदरीमुपासे

Sarad-indu vikASi mandahAsAm
sphurad-indIvara-lOcana-abhirAmAm
aravinda samAna sundarAsyAm
aravindAsana-sundarIm upAsE

upAsE  I am devoted and attached to; aravinda+Asana+sundarI = consort of lotus born (creator brahma - goddess sArada)
aravinda samAna sundara-AsyAm who is having beautiful lotus like mouth (that flows nectar of beautiful words)
sphurad-indIvara-lOcana-abhirAmAm who is having black lotus like pleasing , delightful , agreeable , beautiful gaze of eyes
Sarad-indu-vikASi-mandahAsAm who is having a smile shining like moon light of sarat kAla's moon. (sarat Rtu comes after the rainy season when the skies are clear and moonlight is at its brightest)

-- SrI vijaya nAma samvatsara SarannavarAtri starts today....

Wednesday, September 25, 2013

గృహమేధి - ధీరమతి

Kapila's teaching from pOtana bhAgavatam-- on the occassion of Kapila shashTi, vyatIpAta, mahAlaya paksham
-- కపిల షష్టి, వ్యతీపాత, మహాలయ పక్షం సందర్భంగా...

Kapila, the first philosopher describes the nature of human life and its ultimate purpose in Srimad bhAgavatam.

gRhamEdhi - being righteous, living a pious life leads to higher realms of life of progressively. But once the results of the meritorious actions depleate, one will come back to the earth for again performing actions.

dhIra mati - (one with a firm resolve) Only by giving up ahamkAra, mamakAra the wise men seek merger in the Lord. Only those follow the non-repetitive path leading to mOksha.

So, living a righteous life is a necessary condition for attaining moksha but that alone is not the sufficient condition confers moksha. Essentially one should seek moksha giving up Ego and attachment.

This is the esssence of teaching bhagavAn kapila taught to his mother dEvahUti.


Saturday, September 21, 2013

కలి నాశనం

ఈ కలి కాలం లో కలి ప్రభావాన్ని తప్పిచుకునే మార్గం త్రిలోక సంచారి ఐన నారదుడు తన తండ్రిగారైన బ్రహ్మ దేవుని దగ్గర తెలుసుకున్న విషయాన్ని "కలి సంతరణ" ఉపనిషద్ గా మనందరికీ తెలుసు. "హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే; హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే" అనే మహా మంత్రాన్ని మూడున్నర కోట్ల జపం, నామ సంకీర్తన వినా మరోక మార్గం లేదని ఉపనిషద్ వచనం.
http://nonenglishstuff.blogspot.in/2009/09/blog-post_14.html

అది కూడ చెయ్య లేని వారికి వ్యాస భగవానుడు మహా భారతం లో నలోపాఖ్యానాన్ని విన్న వారికీ, చెప్పిన వారికీ కలి పురుషుని ప్రభావం బాధించదని ఫల శృతి ఇచ్చారు. బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు ప్రస్తుతం చేస్తున్న ప్రవచనంలో ఉటంకించబడి గుర్తుకొచ్చిన ఒక శ్లోకం.

కర్కోటకస్య నాగస్య దమయంత్యా నలస్యచ
ఋతుపర్ణస్య రాజర్ష్యేః కీర్తనం కలినాశనం

కర్కోటకుడనే నాగుణ్ణీ, మహాపతివ్రత ఐన దమయంతినీ, పరమ ధర్మాత్ముడైన నలుణ్ణీ, రాజర్షి ఐన ఋతుపర్ణుణ్ణీ కీర్తించుటవలన కలి నాశనం అవుతుంది

భగవన్నామ జపం, పుణ్యశ్లోకుల కీర్తనం ఈ కలి కాలం లో దివ్యౌషధాలు.

ఓం తత్ సత్

Tuesday, August 27, 2013

గోవిన్దాష్టకం - gOvindAshTakam

సత్యం ఙ్ఞానమనన్తం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ |
గోష్ఠప్రాఙ్గణరిఙ్ఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ |
మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ |
క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౧ ||
satyam, jnAnam, anantam, nityam, anAkASam, paramAkASam.
real, pure, knowledge, infinite, eternal, not covered by space, ultimate space that covers everything.
goshTha-prAgaNa rinkhaNa lOlam, anAyAsam, paramAyAsam.
one who enjoyes crawling in the cow-pen, effortless, highly laborious (for some)
mAyA-kalpita nAnA-Akarm, anAkAram, bhuvana-AkAram.
magically appears in various forms, formless, of the world-form
kshmA-mA-natham, anAtham, praNamata gOvindam paramAnandam.
protector (husband) of Earth (kshma, source of all wealth) and moving wealth (lakshmi, mA), one without any protector for himself (no one above him to protect him) gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down.

మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సన్త్రాసమ్ |
వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలిమ్ |
లోకత్రయపురమూలస్తమ్భం లోకాలోకమనాలోకమ్ |
లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౨ ||
mRtsnAmtsIhEti yaSOdA-tADana-SaiSava santrAsam
as a boy having eaten soil, afraid of punishment from mother yaSOda
vyAdita-vaktra-AlOkita-lOkA-lOka caturdaSa-lOkAlim
when opened the mouth shown the array of fourteen worlds in his mouth
lOka-traya-pura-mUla-sthambham, lOkA-lOkam anAlOkam
the central pillar for the city consisting of three layers of worlds, appearing as worlds and beyond worlds
lOkESam, paramESam praNamata gOvindam paramAnandam.
lord of worlds, ultimate Lord, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నమ్ |
కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారమ్ |
వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిశేషాభాసమనాభాసమ్ |
శైవం కేవలశాన్తం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౩ ||
traivishTapa-ripu vIraghnam, kshiti-bhAraghnam, bhava-rOgaghnam
one who has removed the pride from Bali, conqueror of Indra (king of Gods), one who removes the burden (burden of evil) on the earth, who removes the disease of repeated births
kaivalyam navanItAhAram, anAhAram, bhuvanAhAram
one who abides in absolute unity, takes freshly churned cream as food, one who does not need any food, one who can devour whole universe as food.
vaimalya-sphuTa-cEtOvRtti-vishEshAbhAsam, anAbhAsam
appears clearly to the purified consciousness, disappears otherwise
Saivam, kEvala-SAntam, praNamata gOvindam paramAnandam.
devotee of Siva, ever-peaceful, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలమ్ |
గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతలీలాలాలితగోపాలమ్ |
గోభిర్నిగదిత గోవిన్దస్ఫుటనామానం బహునామానమ్ |
గోధీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౪ ||
gOpAlam, prabhu-lIlA-vigraha-gOpAlam, kula-gOpAlam.
protector of the world, lord-of-playful-figure-appeared as gOpala i.e., kRshna, protector of the race of yAdavas who take care of cows
gOpIkhElana-gOvardhana-dhRta-lIlA-lAlita-gOpAlam
who protected the cowheards by lifting up the mountain gOvardhana
gObhirnigadita gOvinda sphuTa nAmAnam bahu-nAmAnam
thereby given the name "gOpAla" and who has several names
gO dhI gOcara dUram praNamata gOvindam paramAnandam
but, beyond the scope of words and ideas (of ignorant people)  gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

గోపీమణ్డలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభమ్ |
శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోద్గత ధూళీధూసరసౌభాగ్యమ్ |
శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానన్దమచిన్త్యం చిన్తితసద్భావమ్ |
చిన్తామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౫ ||
gOpImanDala gOshThIbhEdam bhEdavastham abhEdabham
one who appears distinctly in each group of gOpis, ever non-dual
SaSvadgOkhura-nirdhUta-udgata-dhULI-dhUsara-saubhAgyam
one who appears auspicious covered by the dust rising from the hoofs of cows
SraddhA-bhakti gRhIta-Anandam, acintyam, cintita-sadbhAvam
blissfully attained by faith and devotion, unthinkable, though thought as faithfulness
cintAmaNi-mahimAnam, praNamata gOvindam paramAnandam.
one with the power of desire fulfilling gem, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్రముపాదాయాగముపారూఢమ్ |
వ్యాదిత్సన్తీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షన్తం తాః
నిర్ధూతద్వయశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరన్తస్థమ్ |
సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౬ ||
snAnavyAkula yOshidvastram upAdAyAgam upArUDham
one who took away the cloths of gOpIs indulged in bathing in waters
vyditsantIratha didvasta dAtumupAkrshantam taAH
made them come close to you to take back their cloths
nirdhUta-dvaya-SOka-vimOham, buddham, buddhEH-antastham
one who removes the grief due to the delusion of duality, one who is intelligent, dwelling in the intellect
sattA-mAtra-sArIram praNamata gOvindam paramAnandam.
form of pure-existence, gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

కాన్తం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలఘనాభాసమ్ |
కాళిన్దీగతకాలియశిరసి సునృత్యన్తమ్ ముహురత్యన్తమ్ |
కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నమ్ |
కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౭ ||
kAntam, kAraNa-kAraNam, Adi, anAdim kAla-ghAnAbhAsam
one who attracts everythig, cause of all causes, the beginning and the beginnigless, strong-TIME
kALindI gata kAliya SiraSi sunRtyantam muhuratyantam
who rejoices dancing on the kAlIya in the lake of kAlindi
kAlam, kAlakalAtItam, kalitAsEsham, kali-dOshaghnam
time, one who is beyond the power of time (like growth, transformation, decay etc., effects of time), one who moves everything, who removes the defects of kali (the iron age!)
kAlatraya gati hEtum praNamata gOvindam paramAnandam
the power behind the three modes of time movement (as past, present and future) gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

బృన్దావనభువి బృన్దారకగణబృన్దారాధితవన్దేహమ్ |
కున్దాభామలమన్దస్మేరసుధానన్దం సుహృదానన్దమ్ |
వన్ద్యాశేష మహాముని మానస వన్ద్యానన్దపదద్వన్ద్వమ్ |
వన్ద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్ || ౮ ||
bRndAvana bhuvi bRndArakagaNa bRnda-ArAdhita vandEham
one who is worshiped by groups of devotees and gods, in the land of bRndAvana
kundAbhAmala mandasmEra sudhAnandam suhRdAnandam
whose blemishless smile shines forth bliss as the kunda flower, causes happiness in the good people
vandyAsEsha mahAmuni mAnasa vandyAnanda pada dvandvam
whose lotus feet are adored and prised and worshipped by the great sages' minds
vandyAsEshaguNAbdhim praNamata gOvindam paramAnandam
who as all qualities that are praiseworthy,  gOvinda (protector of everything) who is personified supreme bliss, I bow down. 

గోవిన్దాష్టకమేతదధీతే గోవిన్దార్పితచేతా యః |
గోవిన్దాచ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి |
గోవిన్దాఙ్ఘ్రి సరోజధ్యానసుధాజలధౌతసమస్తాఘః |
గోవిన్దం పరమానన్దామృతమన్తస్థం స తమభ్యేతి ||
gOvindAshTakam Etat adhItE gOvindArpita cEtA yaH
gOvind, acyuta, mAdhava, vishNO, gOkula-nAyaka, kRshnA iti
gOvinda-anghri-sarOja-dhyAna-sudhA-jala dhauta samastAghaH
gOvindam paramAnada amRtam antastham saH tamabhyEti.

This gOvinda-ashTakam (eight verses on gOvinda) recited by any one whose mind is submitted to the Lord Govinda concentrating on the lord remembering the names gOvinda, acyuta, mAdhava, vishnu, gOkulanAyaka, krishna. Having all the sins washed away by the stream of nectar flowing from the lotus feet of lord gOvinda, attains the indwelling ultimate bliss of gOvinda!

ఇతి శ్రీ శఙ్కరాచార్య విరచిత శ్రీగోవిన్దాష్టకం సమాప్తం
iti SrI SankarAcArya viracita SrI gOvindAshTakam samAptam.

-- Sharing this gOvindAshTakam composed by bhagavAn Adi Sankara bhagavadpAda on the eve of gOkulAshTami....

Sunday, August 11, 2013

భ్రమరాంబాష్టకం - bhramaraamba-ashtakam

चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपाचन्द्रार्कचूडामणिं
चारुस्मेरमुखां चराचरजगत्संरक्षणीं तत्पदाम .
चञ्च्चम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्तामणीरञ्जितां
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. १..

చాంచల్యారుణలోచనాంచితకృపాచంద్రార్కచూడామణిం
చారుస్మేరముఖాం చరాచరజగత్సంరక్షణీం తత్పదామ్
చంచచ్చంపకనాసికాగ్రవిలసన్ముక్తామణీరంజితాం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౧ ||


कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत्प्रोद्भासिफालस्थलीं
कर्पूरद्रावमिक्षचूर्णखदिरामोदोल्लसद्वीटिकाम .
लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपासारैर्नतानन्दिनीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. २..

కస్తూరీతిలకాంచితేందువిలసత్ప్రోద్భాసిఫాలస్థలీం
కర్పూరద్రవమిశ్రచూర్ణఖదిరామోదోల్లసద్వీటికామ్
లోలాపాంగతరంగితైరధికృపాసారైర్నతానందినీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౨ ||


राजन्मत्तमरालमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां
राजीवप्रभवादिदेवमकुटै राजत्पदाम्भोरुहाम .
राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ३..

రాజన్మత్తమరాలమందగమనాం రాజీవపత్రేక్షణాం
రాజీవప్రభవాదిదేవమకుటైః రాజత్పదాంభోరుహామ్
రాజీవాయతమందమండితకుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౩ ||


षट्तारां गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां
षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टिताम .
षट्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ४..

షట్తారాం గణదీపికాం శివసతీం షడ్వైరివర్గాపహాం
షట్చక్రాంతరసంస్థితాం వరసుధాం షడ్యోగినీవేష్టితామ్
షట్చక్రాంచితపాదుకాంచితపదాం షడ్భావగాం షోడశీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౪ ||


श्रीनाथादृतपालितात्रिभुवनां श्रिचक्रसंचारिणीं
ज्ञानासक्तमनोजयौवनलसद्गन्धर्वकन्यादृताम .
दीनानामातिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालंकृतां
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ५..

శ్రీనాథాదృతపాలితత్రిభువనాం శ్రీచక్రసంచారిణీం
జ్ఞానాసక్తమనోజయౌవనలసద్గంధర్వకన్యాదృతామ్
దీనానామాతివేలభాగ్యజననీం దివ్యాంబరాలంకృతాం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౫ ||


लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं
सेवायातसमस्तदेववनितां सीमन्तभूषान्विताम .
भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ६..

లావణ్యాధికభూషితాంగలతికాం లాక్షాలసద్రాగిణీం
సేవాయాతసమస్తదేవవనితాం సీమంతభూషాన్వితామ్
భావోల్లాసవశీకృతప్రియతమాం భండాసురచ్ఛేదినీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౬ ||


धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां
मुन्याराधनमेधिनीं सुमवतां मुक्तिप्रदानव्रताम .
कन्यापूजनपुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ७..

ధన్యాం సోమవిభావనీయ చరితాం ధారాధరశ్యామలాం
మున్యారాధనమేదినీం సుమవతాం ముక్తిప్రదానవ్రతామ్
కన్యాపూజనసుప్రసన్నహృదయాం కాంచీలసన్మధ్యమాం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౭ ||


कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां
कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीम .
कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ८..

కర్పూరాగరుకుంకుమాంకితకుచాం కర్పూరవర్ణస్థితాం
కృష్టోత్కృష్టసుకృష్టకర్మదహనాం కామేశ్వరీం కామినీమ్
కామాక్షీం కరుణారసార్ద్రహృదయాం కల్పాంతరస్థాయినీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౮ ||


गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां
गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालंकृताम .
गङ्गागौत्मगर्गसंनुतपदां गां गौतमीं गोमतीं
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये .. ९..

గాయత్రీం గరుడధ్వజాం గగనగాం గాంధర్వగానప్రియాం
గంభీరాం గజగామినీం గిరిసుతాం గంధాక్షతాలంకృతామ్
గంగాగౌతమగర్గసన్నుతపదాం గాం గౌతమీం గోమతీం
శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౯ ||


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ
भ्रमराम्बाष्टकं सम्पूर्णम ..

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగొవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
భ్రమరాంబాష్టకం సంపూర్ణం ..
http://sanskritdocuments.org/doc_devii/bhramaraambaa8.itx
http://stotras.krishnasrikanth.com/Bhramaramba%20ashtakam%20in%20telugu%20-%20భ్రమరాంబాష్టకం

ONE who is of the form of gAyatrI, of the form of Lakshmi (garuDadhwajam), pervades the space, enjoys the celestial singing of gAndharvas, unmoving as a deep ocean, moves gently like a mighty elephant, daughter of mountain, adorned with sandal paste and akshatas, having the feet worshipped by Ganga, Gautama and Garga, of the form of cow, GautamI and Gomati, dwells in SrISaila, goddess, divine mother; I Adore!

Monday, July 29, 2013

వెలలేని సంపద - Invaluable legacy

మా తండ్రిగారు వదిలి వెళ్ళిన వెలకట్టలేని సంపద.

1. అమూల్యమైన మా తాతగారి పుస్తకాలు

2. మా నాన్నగారు సేకరించిన పుస్తకాలు


3. అనుభూతి పూర్వకాలైన లేఖలు
 

4. స్వదస్తూరిలో వ్రాసుకున్న వేదాంత విషయాలు


--- ఆషాఢ బహుళ ఆష్టమి (మా తండ్రి గారి ఆబ్ధికం) సందర్భంగా

Saturday, July 27, 2013

హంస మంత్రం

గమాగమస్థం గమనాది శూన్యం
                   చిద్రూపదీపం తిమిరాపహారం |
పశ్యామి తే సర్వజనాంతరస్థం
                   నమామి హంసం పరమాత్మ రూపం ||

-- యోగశిఖోపనిషత్ నుంచి  (హంస గాయత్రి ధ్యాన శ్లోకం)

gamAgamasthaM gamanAdi SUnyaM
                  cidrUpadIpaM timirApahAraM |
paSyAmi tE sarvajanAntarasthaM
                  namAmi haMsaM paramAtma rUpam ||

(THAT) Is established in exit (niHSvAsa i.e., exhalation)  and entry (utSvAsa i.e, inhalation)  but devoid of any movement
              Is of the form of light of consciousness (cit) which removes the darkness (timira i.e ignorance)
I see THOU established in all the (living) beings
              I bow down, "haM sa"  The SOUL ultimate of all beings!

Every human being recites (silently performs a japa of) this mantra 21,600 times daily! which keeps the being alive. Only due to THAT soul's presence all the movements of mental, emotional and physical layears are expressed and impressed!


Tuesday, June 18, 2013

సద్గుణాలు - అసమర్థత

అవలేపః సముద్రస్య! న దర్శతి యః స్వయం
ప్రశమశ్చ క్షమాచైవ ఆర్జవం ప్రియవాదితా
అసామర్థ్య ఫలా హ్యేతే నిర్గుణేషు సతాం గుణాః

ఆత్మప్రశంసినం దుష్టం ధృష్టం విపరిధాకవం
సర్వత్రోత్సృష్ట దణ్డం చ లోకః సత్కరుతే నరం

-- శ్రీ రామాయణం యుద్ధకాండ లో రాముడు సముద్రుడిని గూర్చి లక్ష్మణుని తో 
-- "దశ పాప హర దశమి" జ్యెష్ట శుద్ధ దశమి  "సేతు బంధనం" సందర్భంగా

sadguNAlu - asamarthata

avalEpaH samudrasya! na darSati yaH svayam
praSamaSca kshamAcaiva ArjavaM priyavAditA
asAmarthya phalA hyEtE nirguNEshu satAM guNAH

AtmapraSamsinaM dushTaM dhRshTaM viparidhAkavam
sarvatrOtsRshTa daNDaM ca lOkaH satkarutE naram

-- From SrI rAmAyaNam yuddha kAnDa. rAma on the indifference shown by samudra to lakshmaNa.
-- On the occasion of daSa pApa hara daSami, sEtu bandhanam sandarbhamgA

The good qualities like peacefulness, forgiveness, straightforwardness, talking in pleasant manner are considered as incapability by those who do not have these qualities.

In this world, people generally respect those who are praising themselves, wicked, forcible, running hurriedly here and there, always uses power to "control by stick".

So, as needed, one should show his power to get things done in this world. Otherwise people think of a good person to be incapable.

Thursday, June 6, 2013

సమ ప్రవృత్తి - equanimity of God

దృషద్ విచిత్ర తల్పయోః భుజంగ మౌక్తిక స్రజోః
గరిష్ఠరత్న లోష్ఠయోః సుహృద్ విపక్ష పక్షయోః
తృణ అరవింద చక్షుషోః ప్రజా మహీమహేంద్రయోః
సమ ప్రవృత్తికః కదా సదాశివం భజామ్యహం

-- శ్రీ రావణ కృత శివ తాండవ స్తోత్రం నుంచి (వైశాఖ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా )

Lord sadASiva is the lord of lords or mahAdEva. RAvaNa was a great devotee of Siva who has really described God in the form of Siva. { RAvaNa failed to adhere to righteousness or dharma and met his end in the hands of God in the form of Rama; that does not come in the way of his devotion to the God in the form of Siva; in all times rAma is not different from Siva }

in Siva tAnDava stotra rAvaNa describes the "equanimity" or "equal vision" of God towards all the subjects as follows:

दृषद्-विचित्र तल्पयोः dRshd-vicitra talpayOH = in hard stone floor as a bed and beautifully made bed or seat (talpa could mean a bed or a couch something like sofa)
भुजंग मौक्तिक स्रजोः bhujanga-mauktika srajOH = in the garland of snake and a beautiful garland made up of best pearls
गरिष्ठरत्न लोष्ठयोः garishTha ratna-lOshThayOH = in the great gem stone like a diamond and a lump of dried clay
सुहृत्-विपक्ष पक्षयोः suhRd-vipaksha pakshayOH = in the friendly side and the enemy side
तृण​-अरविन्द चक्षुषोः tRNa-aravinda cakshushOH = in the blade of grass (considered lowest of living beings) and in the god of creation (considered as highest of living beings)
प्रजा-महीमहेन्द्रयोः prajA-mahImahEndrayOH = in ordinary person and an emperor of emperors
सम प्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् sama-pravRttikaH kadA sadASivaM bhajAmi aham = When will I adore such Lord sadASiva who always sees equally among all beings!

Let the grace of such equanimous vision of LORD be on one and ALL!

--Today is mAsa SivarAtri of second month vaiSAkha of Sri Vijaya nAma samvatsara...

Saturday, May 25, 2013

కూర్మ జయంతి

అమరాసురకరవిపరి
భ్రమణ ధరాధరవరేంద్రభ్రమణంబునుదాఁ
గమఠేంద్రువీపు తీఁటను
శమియింపఁగఁజాలదయ్యె జగతీనాథా!

-- పోతన భాగవతం నుంచి మహా వైశాఖి,  కూర్మ జయంతి సందర్భంగా


amara, asura kara vipari
bhramaNa dharAdhara-varEMdra bhramaNambunu dA
kamaThEndru vIpu tITanu
SamiyiMpaga cAladayya jagatInAthA!

amara (divine) asura (daemonic) hands churning using the mandhara mountain having supported by the 'back' of great kUrma Tortoise (kamaTham) was not even able to  alleviate the itch of the back of the Lord.

Essential meaning: The great task of churning the milky ocean (milky-way) to produce wealth by divine and daemonic forces using the biggest mountain as  churning rod, longest serpent as the churning rope, with LORD in the form of tortoise as basis to support their effort and make it fruitful, which produced all acceptable wealth (Goddess Lakshmi), health (Lord Dhanvantari), kAmadhEnu, kalpa vRksha etc., etc., was not even capable of scratching HIS back.

Even the greatest effort known to us is so insignificant and useless when comes in comparison with the Lord!

-- Today is mahA vaiSAkhi, kUrma jayanti

Tuesday, May 14, 2013

साक्षी नित्यः - Witness Eternal

 Jagadguru SrI Samkara bhagavadpAda AcArya's divya jayanti is tomorrow. (15th May 2013) In a great work called "sarva vEdAnta siddhAnta sAra samgraha" bhagavadpAda describes the true self experience of deep samadhi as follows:

नाहं देहो नाप्यसुर्नाक्षवर्गो नाहंकारो नो मनो नापि बुद्धिः |
अन्तस्तेषां चापि तद्विक्रियाणां साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३५||

वाचः साक्षी प्राणवृत्तेश्च साक्षी बुद्धेः साक्षी बुद्धिवृत्तेश्च साक्षी |
चक्षुःश्रोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३६||

नाहं स्थूलो नापि सूक्ष्मो न दीर्घो नाहं बालो नो युवा नापि वृद्धः |
 नाहं काणो नापि मूको न षण्डः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३७||

नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न हन्ता नाहं कर्ता न प्रयोक्ता न वक्ता |
 नाहं भोक्ता नो सुखी नैव दुःखी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३८||

नाहं योगी नो वियोगी न रागी नाहं क्रोधी नैव कामी न लोभी |
नाहं बद्धो नापि युक्तो न मुक्तः साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८३९||

नान्तःप्रज्ञो नो बहिःप्रज्ञको वा नैव प्रज्ञो नापि चाप्रज्ञ एषः |
नाहं श्रोता नापि मन्ता न बोद्धा साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ||८४०||

न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो न पुण्यलेशोऽपि न पापलेशः |
क्षुधापिपासादिषडूर्मिदूरः सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः ||८४१||

अपाणिपादोऽहमवागचक्षुषी अप्राण एवास्म्यमना ह्यबुद्धिः |
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिर्मलोऽस्मि सदैकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ||८४२||

The complete work can be found here: 
http://sanskritdocuments.org/all_sa/ved_sa.html

My notes:  (rather a rough translation in to English)
I am not the body, not senses, not the ego, not the mind, not intellect, nor their effects internal or external. I am the eternal witness distinct from all these.

I am the witness of speech, witness of vital forces, witness of intellect, witness of intellectual activity, witness of mind, witness of mental activity, witness of all senses. Witness I am, distinct from all of them always.

I am not gross, not subtle, not long; I am not a child, not youth nor old; I am not blind, not dumb, nor impotent. Always been a distinct witness I am.

I am not the one who is not moving, nor the one who is moving, nor the one who is killing; I am not the doer, not the enjoyer,  nor the speaker. I am not the happier one nor the miserable one. I am always been the witness distinct from all these.

I am not yOgi, not detached, nor attached; I am not angry, not desirous, nor possessive. I am neither bound, nor striving for release, nor unbound. I am the witness ever distinct and independent.

I am not the internal illumination (of dream), nor the external illumination (of waking), not illumination nor darkness (of deep sleep); I am not the listener, not the thinker, nor the knower/understander. Ever distinct observer I am always.

In me body, senses, intellect or yoga do not exist; In me there are no traces of virtue, nor even the vice; I am far away from the hunger, thirst etc., always been free unattached consciousness I am.

I have no limbs like hands and legs, I have no faculty like speech nor vision; I have no vital force, no mind, no intellect. I am ever fulfilled like space and ever untouched by any of these! I am ever existent form of consciousness alone!

That is what I am - my true Identity. Let the grace of BhagavadpAda be on one and all... 

"Jaya Jaya Sankara! hara hara Sankara!!"

Sunday, May 5, 2013

అవసరానికి ఉపయోగపడనివి

పుస్తకస్థా తు యా విద్యా పరహస్తగతం ధనం
కార్యకాలే సముత్పన్నే న సా విద్యా న తత్ ధనం

పుస్తకం లోనే ఉండిపోయిన విద్యా (చదువూ), పరహస్తగతమైన ధనమూ, అవసరానికి ఉపయోగపడనివి; అటువంటి విద్య విద్యా కాదు, ధనం ధనమూ కాదు.

pustakasthA tu yA vidyA parahastagataM dhanaM
kAryakAlE samutpannE na sA vidyA na tat dhanam

Knowledge that remains in the book, Money that is handed over to some one else, are not useful at the time of need; Such knowledge is not knowledge, such money is not money!

Note: As I am bringing the knowledge of arthaSAstra out of the book to make it useful, there are less posts on this blog. Any one interested can see posts related to artha SAstra @ http://sastra-artha.blogspot.in/

Wednesday, April 17, 2013

తారక మంత్రము


రాగం - ధన్యాసి; తాళం - ఆది 

పల్లవి: తారక మంత్రము కోరిన దొరికెను
ధన్యుడనైతిని ఓరన్నా

అను పల్లవి: మీఱిన కాలుని దూతలపాలిటి
మృత్యువె యది నమ్మర యన్నా

చరణం 1: ఎన్ని జన్మముల నెంచి చూచినను
ఏకో నారాయణుడన్నా
అన్ని రూపులై ఉన్న పరాత్ముని
నా మహాత్ముని కథలను విన్న ||తా||

చరణం 2: ఎన్ని జన్మముల జేసిన పాపము
లీ జన్మముతో విడునన్నా
అన్నిటికి కడసారి జన్మమిది
సత్యం బిక పుట్టుట సున్నా ||తా||

చరణం 3: ధర్మము తప్పక భద్రాద్రీశుని
తనమదిలో నమ్ముచునున్న
మర్మము దెలిసిన రామదాసుని హృ
న్మందిరమున నే యున్న ||తా||

 -- శ్రీ రామదాసు

tAraka mantramu kOrina dorikenu
dhanyuDanaitini OrannA


tArakam means 'that which helps you cross over' the difficult samsAra. mantram means 'helps crossing over by the means of thought' So, tAraka mantram is one which helps to cross over this repetitive samsAra by simply thinking about it. Such a formula can only be given by someone who has successfully used and experienced the result of the formula by himself. A Guru can provide such a tAraka mantramu to a deserving sishya. Having got such a mantram one becomes accomplished - dhanya.

mI~rina kAluni dUtalapAliTi
mRtyuve yadi nammara yannA


It is the death for the yama dUtas (kAluni dUtalu). The tArakamantram is the death for yama dutas. Have faith in this!

enni janmamula nenci cUcinanu
EkO nArAyaNuDannA
anni rUpulai unna parAtmuni
nA mahAtmuni kathalanu vinna


The ultimate Atma (paramAtma) appears in various forms e.g., mathya, kUrma... kRShna, rAma... but in the essence he is the only ONE. Listening to those narrations of lord nArAyaNa in various forms leads to the fruition of tArakam.

enni janmamula jEsina pApamu
lI janmamutO viDunannA
anniTiki kaDasAri janmamidi
satyam bika puTTuTa sunnA


The pApamulu i.e., sins carried out by me over several past lives are going to be detached / removed from me in this life (due to the power of the tAraka mantramu!) This is the very last life and I am absolutely sure not to take another birth! (or the probability of me taking another form is ZERO)

dharmamu tappaka bhadrAdrISuni
tanamadilO nammucununna
marmamu delisina rAmadAsuni hR
nmandiramuna nE yunna


Not falling off from the path of righteousness and being faithful to the Lord of bhadrAdri from deep of heart; also who knows the secret (marmamu) that the lord resides in the heart-temple of SrI rAmadAsu (the servant of rAma) - declares that "I have got the tAraka mantram as desired and I have become accomplished by it."

-- On the occasion of rAma Navami this Friday 19th April.

Let there be grace of Lord rAma on one and all and let everyone who desires the tAraka mantram; HE lets them have it. 

om tat sat.

Tuesday, March 26, 2013

శరణంభవ కరుణామయి - తరంగం

శరణం భవ కరుణా మయి కురు దీన దయాళో
కరుణారస వరుణాలయ కరిరాజ కృపాళో

అధునా ఖలు విధినా సుధియా సుర భరితం
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

వరనూపుర ధర సుందర కరశోభిత వలయా 
సురభూసుర భయవారక ధరణీధర కృపయా
త్వరయా హర  భరమీశ్వర సురవర్య మదీయం
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

ఘృణిమండల మణికుండల ఫణిమండల శయన
అణిమాదిసుగుణభూషణ మణిమంటపసదన
వినతాసుత ఘన వాహన మునిమానస భవన
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

అరిభీకర హలిసోదర పరిపూర్నసుఖాబ్ధే
నరకాంతక నరపాలక పరిపాలిత జలధే
హరిసేవక శివ్నారయణతీర్థ పరాత్మన్
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

-- శ్రీ నారాయణ తీర్థ - కృష్ణ లీలా తరంగిణి నుంచి 

A traditional Bhajana paddati rendering of Sri Ghorakavi Sampath kumar gAru - https://1drv.ms/u/s!AjJLPdvDTuLsgUFkxaE6QxNi6VBT

http://www.maganti.org/audiofiles/air/bhakti/srirangam/Track01.html

SaraNam bhava (be my refuge) karuNA mayi kuru dIna dayALO (O! deena dayAlaa! kRshnA! be compassionate towards me)
karuNArasa varuNAlaya (ocean full of essence of compassion) karirAja kRpALO (one who has shown kRpa on the king of elephants ref. gajEnda mOkshm)

adhunA (immediately; right now) khalu vidhinA (verily as duty) mayi sudhiyA sura bharitam (my right mind filled with god)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

varaNupuradhara (one wearing selected nUpura) sundara kara SObhita valayA (having beautiful armlets)
sura bUsura bhaya vAraka (one who removes the fear of gods and brahmaNas) dharaNIdhara kRpayA (o holder of earth - by thy kRpa)
tvarayA hara (quickly remove) bharam (heavy weight of samsara) iSwara (O LORD) suravarya (one who is adorned by gods) madIyam (mine)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

ghRNimanDala (of solar orb) maNikunDala (ear wear of gems) phaNimanDala Sayana (resting on the great snake)
aNimAdi su guNa bhUshaNa (adorned by the good qualities like aNima etc.,) maNimanTapa sadana (living in the hall made of gems)
vinatAsuta ghana vAhana (one having a great vAhana - eagle who is son of vinata) munimAnasabhavana (residing in the purified minds of sages)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

aribIkara (one who frightens the opponents) halisOdara (brother of balarama who holds a hala - plough as weapon) paripUrna sukhAbdhE (ever filled ocean of bliss)
narakAtaka (one who killed daemon naraka) narapAlaka (one who takes care of humans) paripAlita jaladhE (one who is the lord of milky ocean)
harisEvaka SivanArayaNatIrtha (a servant of Hari called siva-nArayaNa tirtha's) parAtman (the paramatma the great lord)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

This tarangam shows the way to take refuge in Lord Sri Krisha by Sri nArAyaNa tIrtha. absolutely wonderful!!

Link to Past post on few other tarangams: http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/11/blog-post.html

Saturday, March 9, 2013

పరమోపకారం - Ultimate Protection

నాలం వా పరమోపకారకమిదం త్వేకం పశూనాం పతే
పశ్యన్ కుక్షిగతాన్ చరాచరగణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్షితుమ్ ।
సర్వామర్త్యపలాయనౌషధం అతిజ్వాలాకరం భీకరం
నిక్షిప్తం గరలం గలే న గలితం నోద్గీర్ణమేవత్వయా ।।31।। (శివానందలహరీ)

This one act alone proves your nature of "paramOpakAri" (i.e., ultimate helping nature / protection of Lord.) of paSupati. (All the beings are bound by a sense of "mine" to the sense of "I"; this bondage is called as 'pASa'. One who is the lord of all bonded beings is the paSupati - None other than Siva!)

Having seen the animate and inanimate worlds both inside and out, to protect them, you have kept the most dangerous hAlAhala (When gods and daemons churned the milky way the first produced was the anti-matter called halahala which was nullifying everything. All those gods ran fast to mahAdEva for protection) in your throat by not swallowing it and neither spitting it out! Hence you have got a black spot on the throat of your white body! (Even such a spot is a great mark of Lord's protection to these worlds inside and out)

Tomorrow, mahA SivarAtri is the favorite day of Lord Siva. Let One and All recognize the Lord's protection and receive the grace!

బ్ర . శ్రీ. అప్పాల విశ్వనాథ శర్మ గారి మంగళమంజరి నుంచి

శివ! శివ! నీ లీలలన్ని చిత్రము జగదీశ్వరా!
చిట్టెడన్ని నీళ్ళుబోసి చిటికెడు బూడిదపూసి
పట్టెడంత మారెడాకు బెట్టిన సంతోషింతువు

నీవేషమమంగళము నినుగాంచిన మంగళము
నిరతము నీ నామస్మరణ నిఖిల జగన్మంగళము

కనులకు కనిపించవు మానసమునకందవు
కనులుమూసి పరికించిన కణకణమున వెలుగుదువు

మంగళమో శంకరా! మా గతి నీవే హరా !!
శివ! శివ! నీ లీలలన్ని చిత్రము జగదీశ్వరా!

-- శ్రీ నందన నామ సంవత్సర మహాశివరాత్రి

bra. SrI. appAla viSvanAtha Sarma gAri mangaLamanjari nunci
Siva! Siva! nI lIlalanni citramu jagadISvarA!
ciTTeDanni nILLubOsi ciTikeDu bUDidapUsi
paTTeDanta mAreDAku beTTina santOshintuvu

nIvEshamamangaLamu ninugAncina mangaLamu
niratamu nI nAmasmaraNa nikhila jaganmangaLamu

kanulaku kanipincavu mAnasamunakandavu
kanulumUsi parikincina kaNakaNamuna veluguduvu

mangaLamO SankarA! mA gati nIvE harA !!
Siva! Siva! nI lIlalanni citramu jagadISvarA!

-- SrI nandana nAma samvtsara mahA SivarAtri

Friday, March 8, 2013

మోక్ష సాధన ఎప్పుడు?

సరిగ్గా పది మాసాల క్రితం భగవత్ చింతనకు తరుణం ఎప్పుడు? అని మహాకవీంద్రుడు గొప్ప శివ భక్తుడు అయిన ధూర్జటి యోక్క కాళహస్తీశ్వర శతకం లోని ఒక పద్యాన్ని చూశాం. 

ఇప్పుడు పరమ రామ భక్తుడైన రామదాసు గారి దాశరథీ శతకం నుంచి అదే భావాన్ని గమనిద్దాం:

మనమున నూహపోహణములు మర్వకమున్నె కఫాది రోగముల్
దనువుననంటి మేనిబిగి దప్పకమున్నె నరుండు మోక్ష సా
ధన మొనరింపఁగావలయుఁ దత్త్వవిచారము మానియుండుటల్
తనువునకున్ విరోధమది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ.

--శ్రీ నందన నామ సంవత్సర మాఘ బహుళ ఏకాదశి (విజయ ఏకాదశి) సందర్భంగా...

A verse from dASarathI satakam of bhakta rAmadAsu that reinforces the same bhava as my past post - http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/04/blog-post_16.html made exactly 10 months back.

Uha (proper understanding), apOha (misunderstanding) are the capabilities of mind. While these capabilities of mind are strong, before the diseases take over the body and while body is still strong to take up the austereties, MAN should take up the sAdhana i.e., practice to attain mOksha (ultimate realization). Not performing tattva vicAra (self enquiry) is counter productive of having body (+ mind + intellect)

-- SrI nandana nAma samvatsara mAgha bahuLa EkAdaSi (Vijaya EkAdaSi)

Sunday, February 24, 2013

మహా మాఘి

విన్నపమాలకించు రఘువీర! నహిప్రతి లోకమందు నా
కన్న దురాత్ముడున్, బరమకారుణికోత్తమ వేల్పులందు నీ
కన్న మహాత్ముడున్ బతితకల్మషదూరుడు లేడు  వి
ద్వన్నుత నీవె నాకు గతి, దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

vinnapamAlakincu raghuvIra nahiprati lOkamandu nA
kanna duraatmuDun baramakAruNikOttama vElpulandu nI
kanna mahAtmuDun batitakalmashadUruDu lEDu vi
dvannuta nIve nAku gati dASarathI karuNApayOnidhI


శ్రీ రామదాసు యొక్క ఇదే భావాన్ని శ్రీ కృష్ణ శతక కర్త ఇలా

రఘునాయక నీ రూపము
లఘుమతితో దలప గలనే లక్ష్మీ రమణా
అఘముల బాపుము దయతో
రఘురాముడవైన లోక రక్షక, కృష్ణా!

O RaghuNAyaka, dASarathI, SrI rAmA! there is no one better than you( Thou - is the real self, Atma) in compassion (karuNa) and who can cleance the aghamu (sins) of devotee. At the same time there is no one who is a great sinner than me (me here represents the ignorant ahamkAra, ego which thinks itself as atma or soul) over here. Thy grace, thy name is the only path for me to cleance me of my sins (of ahamkAra and Ignorance)

Past post on this subject: http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/02/blog-post_18.html

mahA mAghi on 25th February 2013. Let the grace of Lord be on one and all and bad impacts of past bad deeds be removed for all those who surrender to Lord.

Monday, February 18, 2013

భీష్మాచార్యుని చివరి ఉపదేశం

ప్రాణానుత్స్రష్టుమిచ్చామి తత్రానుజ్ఞాతుమర్హథ
సత్యేషు యతితవ్యం వః సత్యం హి పరమం బలం

అనృశంస్యపరైర్భావ్యం  సదైవ నియతాత్మభిః
బ్రహ్మణ్యైర్ధర్మశీలైశ్చ తపోనిత్యైశ్చ భారతాః

బ్రహ్మణాశ్చైవ తే నిత్యం ప్రాజ్ఞాశ్చైవ విశేషతః
ఆచార్యా ఋత్విజశ్చైవ పూజనీయా జనాధిప 

-- అనుశాసనిక పర్వము 167 అధ్యాయము 49, 50, 52 శ్లోకాలు, భీష్మ పితామహుడు తనచుట్టూ ఉన్న భారతులతో

प्राणानुत्स्रष्टुमिच्छामि तन्मानुज्ञातुमर्हथ .
सत्ये प्रयतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलम ..

आनृशंस्यपरैर्भाव्यं सदैव नियतात्मभिः .
ब्रह्मण्यैर्धर्मशीलैश्च तपोनीत्यैश्च भारत ..

ब्राह्मणाश्चैव ते नित्यं प्राज्ञाश्चैव विशेषतः .
आचार्या ऋत्विजश्चैव पूजनीया नराधिप ..

O Bharatas! (bha - light , rata - rejoice!)  I would want to bring up my life force away from this body; let me do so.

You should always protect the TRUTH as TRUTH alone is the highest power. You should be self-controlled, and be devoid of cruelty. Always protect Vedas, follow the dharma and always engage yourself in the tapas (of following swadharma)

O King! you should always revere brahmaNas, especially the wise-menAcAryas (those who teach by practicing) and Ritvijas (those who make you perform your duties as per the sAstra) and seek their guidance. 

-- Bhishma AsThami today....(From anuSasana parva, 167th Adhyaya)

-- The English meaning is my own translation from mahamahOpAdhyAya pullela SrI rAmaCandrudu gAri mahAbhArata sAra sangrahamu nunchi

Saturday, February 16, 2013

రథ సప్తమి

నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుషే
జగత్ప్రసూతిస్థితినాశ హేతవే
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మధారిణే
విరిఞ్చి నారాయణ శంకరాత్మనే
namassavitrE jagadEka cakshushE
jagatprasUtisthitinASa hEtavE
trayImayAya triguNAtmadhAriNE
viri~nci nArAyaNa SankarAtmanE

namaH = I bow down
savitrE = to savita (Sun the light giving God)
jagat-Eka-chkshushE = The only EYE of this world (who makes everything visible on the Earth world)
jagat prasUti, sthiti, nASa hEtavE = the primal cause behind "bringing out", "sustaining" and "merging back" of the world appearances
triyI-mayAya = spread across the vedic triyI (Rk, yajur, sAma)
triguNAtma dhAriNE = one who holds three guNas - sattva, rajas, tamas [ sattva - the very being that sustains the earth its orbit. Rajas and Tamas are like light and heat of SUN which creates and devours all the life on the Earth ]
virinci - nArAyaNa - Sankara -AtmanE = one who is the SINGLE soul of "Creator Brahma", "Lord nArAyaNa - the sustainer" and "Sankara - the transformer"

-- ratha saptami very auspicious day for praying Sun God tomorrow mAgha Suddha saptami AdivAram

Thursday, February 14, 2013

శారదా భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

(Photo from Sringeri.net)
 
జ్వలత్-కాంతి-వహ్నిం జగన్మోహనాంగీం
భజే మానస-అంభోజ-సుభ్రాంత-భృంగీం
నిజ-స్తోత్ర-సంగీత-నృత్య-ప్రభాంగీం
భజే శారదాంబాం అజస్రం మదంబాం
 
I praise mother SAradAMba, my mother eternal, shining with all the true essense of literature, music and dance (all fine arts), who roams around the lotus of mind like a bee (what roams around in the mind is knowledge!), who is a bright flame of fire (jnAnAgni - that can destroy ignorance / avidya) at the same time who can delude the whole world! (for those who mis-understand the world as an independent reality!)
 
SrI panchami tomorrow  (link to past posts) - http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/02/blog-post_08.html

http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/01/blog-post_28.html

Full stotra on stutimandal - http://www.stutimandal.com/gif_adi/sarasvati_bhujangam.htm

Sunday, February 10, 2013

వృద్ధి - మోహం

సుప్రజ్ఞమపి చేచ్చూరమృద్ధిర్మోహయతే నరం
వర్తమానః సుఖే సర్వో ముహ్యతీతి మతిర్మమ

---- నహుషుడు యుధిష్ఠిరునితో, వనపర్వం 181 వ అధ్యాయం 30 వ శ్లోకం

suprajnamapi cEcchuuramRddhirmOhayatE naraM
vartamAnaH sukhE sarvO muhyatIti matirmama

--- Nahusha to yudhishThira in mahAbhArata, vanaparvam, 181 adhyAyam 30 SlOkam.

However virtuous, How brave one is, prosperity (or growth i.e., vRddhi) deludes a person.
One who is going through the phase of happiness and enjoyments will be deluded is my (Nahusha's) opinion.

Background: Nahusha was a virtuous king. Due to some unforeseen circumstances King of Gods (Indra) went into exile. All the gods selected Nahusha as the Indra due to his virtuous nature. Nahusha became Indara and started ruling the kingdom of Gods. In due course, Nahusha's growth deluded his senses and he desired SacIdEvi, Queen of Indra also to be his wife.

Queen SacI went to Lord Brahma and requested for a upAya (technique / solution) to the problem. Brahma told her to ask Nahusha to come to her on a palanquin carried by the Rishis (realized sages). As the palanquin is being carried, Sage AgasThya was walking slow. Being deluded by desire, Nahusha kicked maharshi Agasthya saysing "Sarpa, Sarpa" (meas go fast, go fast)

Sage Agasthya thought Nahusha is not suitable anymore for the kingdom of Gods and cursed him to be a sarpa (a serpent that crawls). Hence Nahusha become a python and living on the Earth. As Nahusha requested for release from the curse to Sage, Agasthya told him "you will be released when dharmarAja, yudhisThira rightly answers your questions in dvApara yuga.

So, when BhIma is captured by Nahusha in python form, King Dharmaraja came to rescue BhIma. During the process of Nahusha - yudhishThira samvAda (discussion between Nahusha and YudhishThira) this verse appears.

--- Today is an auspicious day of Pushya amAvasya (new moon day) with AdivAra (sunday) during the mahA kumbha mEla time.

Remembering Sage AgashThya, Nahusha and YudhisThira today and chanting Aditya hRdaya stotram, giving arghya to pitRdevas (manes) are highly meritorious activities for today. And they keep us grow without delusion.

Thursday, January 31, 2013

ద్వైతము సుఖమా?


పల్లవి:  ద్వైతము సుఖమా? అద్వైతము సుఖమా?

అనుపల్లవి: చైతన్యమా! విను సర్వ సాక్షీ!
విస్తారముగాను తెల్పుము నాతో (ద్వైతము)

చరణం: గగన పవన తపన భువనాద్యవనిలో
నగధరాజ శివేంద్రాది సురలలో
భగవద్భక్త వరాగ్రేసరులలో
బాగ రమించే త్యాగరాజార్చిత (ద్వైతము)

-- శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి (వారి ఆరాధన సందర్భంగా పుష్య మాస బహుళ పక్ష పంచమీ )
 
"ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు"  అన్న త్యాగరాజ స్వామి వారే ఈ జటిలమైన ప్రశ్న ని శ్రీ రాముల వారినే అడిగారు.

For English: http://sahityam.net/wiki/Dvaitamu_sukhama

Wednesday, January 30, 2013

సర్వం బ్రహ్మమయం

sarvaM brahmamayam rE rE sarvam brahmamayam (pallavi)

1. kim vacanIyam kimavacanIyam kim racanIyam kimaracanIyam - sarvam
2. kim paThanIyam kimapaThanIyaM kim bhajanIyam kimabhajanIyaM - sarvam
3. kim bOdhavyam kimabOdhavyam kim bhOktavyam kimabhOktavyam - sarvam
4. sarvatraH sadA hamsadhyAnam kartavyam bhO mukti nidAnam - sarvam

-- SrI sadASiva brahmEndra kIrtana 
సర్వం బ్రహ్మమయం రే రే సర్వం బ్రహ్మమయం (పల్లవి)

1. కిం వచనీయం కిమవచనీయం కిం రచనీయం కిమరచనీయం - సర్వం
2. కిం పఠనీయం కిమపఠనీయం కిం భజనీయం కిమభజనీయం - సర్వం
3. కిం బోధవ్యం కిమబోధవ్యం కిం భోక్తవ్యం కిమభోక్తవ్యం - సర్వం
4. సర్వత్రః సదా హంసధ్యానం కర్తవ్యం భో ముక్తి నిదానం - సర్వం
-- శ్రీ సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర కీర్తన 

Now my own "English" words!!

Everything ever filled with Brahman! Everything ever filled with Brahman!!

what to talk? what not to talk? what to write? what not to write?
what to study? what not to study? what to worship? what not to worship?
what to understand? what not to understand? what to consume/enjoy? what not to consume/enjoy?
Everywhere always meditate Hamsa that is the duty and the treatment for release/realization

Sunday, January 27, 2013

వృద్ధులు - పూజనీయత

జ్ఞానవృద్ధో ద్విజాతీనాం క్షత్రియాణాం బలాధికః
వైశ్యానాం ధాన్యధనవాన్ శూద్రాణామేవ జన్మతః

మహాభారతం, సభాపర్వం 38 అధ్యాయం 17 శ్లోకం, భీష్ముడు శిశుపాలుడితో

jnAnavRddhO dvijAtInAM kshatriyANAM balAdhikaH
vaiSyAnAM dhAnyadhanavAn SUdrANAmEva janmataH

mahAbhAratam, sabhAparvam 38 adhyaayam 17 SlOkam, bhIshma to SiSupAla
In the brahmaNas one who has grown in jnAna (knowledge), in the kshatriyas one who has grown powerful, in the vaiSyas one who has grown in wealth and in the Sudras one who has grown merely by age are eligible to be worshipped.

--from SrI pullela SrIrAmaCandruDu gAri mahAbharata sAra sangrahamu

--On the occassion of pushya maasa, pUrnimA, pushyamI nakshatram - "thaipUsam"

Thursday, January 24, 2013

కూర్మ చింతనం

कूर्मः चिन्तयते पुत्रान् यत्र वा तत्र वा गतान्
चिन्तया वर्थयेत्पुत्रान् यथा कुशलिनः तथा
तव पुत्रास्तु जीवन्ति त्वम् त्राता भरतर्षभ​!

తాబేలు (కూర్మము) తన పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నా వాటిని గూర్చి తలుస్తూ (చింతన చేస్తూ) ఉంటుందట. అవి పెరుగుతాయట. ఆ విధంగా పుత్రులను పెంచావు. నువ్వే నా పుత్రులను బ్రతికించావు.

-- కుంతి విదురుని తో (మహాభరతం, ఆది పర్వం 206.12)

"A tortoise just thinks about its children where ever they are. Just by the parent tortoise thinking about them the children grow up and be protected. In the same way you have protected my children."

-- These are the words of Kunti to Vidura in Mahabharata, Adi parvam 206 chapter, 12th Sloka

Just like a parent tortoise, a Guru can take care of his disciples just by thinking about them. My Guru protects me just in this way which makes me remember this verse.


Saturday, January 12, 2013

on Intutive Knowledge by Swami Vivekananda

Today, 12th January 2013 is the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. He has influenced several people and I am one among them. (See my past post on his influence on me- http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/11/blog-post_21.html )

Would like to put up a simple thought of Swami from "Swami Vivekananda an Intuitive Scientist" - http://www.chennaimath.org/istore/product/swami-vivekananda-an-intuitive-scientist/om tat sat

Thursday, January 10, 2013

రస దృష్టి

शिवे शृंगारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा
सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती ।
हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी
सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टिः स करुणा ॥


శివే శృంగారార్ద్రా తదితరజనే కుత్సనపరా
సరోషా గఞ్గాయాం గిరిశచరితే విస్మయవతీ  ।
హరాహిభ్యో భీతా సరసిరుహ సౌభాగ్యజననీ
సఖీషు స్మేరా తే మయి జనని దృష్టిః సకరుణా ॥

SivE SRMgArArdrA taditarajanE kutsanaparA
sarOshA ga~ngAyAm giriSacaritE vismayavatI
harAhibhyO bhiitaa sarasiruha saubhAgyajananI
sakhIshu smErA tE mayi janani dRshTiH sakaruNA

-- saundarya laharI (51 slOka) of Adi SankarAcArya

The expression towards Siva is sRingAra, others (who feel they are 'Men' in front of you) kutsana i.e., disgust or bhIbhatsa. towards Ganga it is rOsha i.e., raudra. Listening to the narrations of giriSa i.e, Siva the expression is vismaya i.e, adbhuta or wonderment. Thy eyes show the expression of fear i.e, bhIta or bhayAnaka rasa towards the 'ahi' the snakes that adore Lord Siva. The red tinge like the red-lotus in the eyes signify the vIra rasa that generates the saubhAgya. Towards thy sakhIs i.e, friends, hasya rasa is expressed. Towards me (the devotee) thy expression is always karUnA i.e. compassion.

Out of nava rasas, eight are covered above and "sAnta rasa" is not. Why? divine mother's nature is pure sAta which is the basis of all the rest of rasas.

om tat sat

Monday, January 7, 2013

జడ భరత ఆఖ్యానము - Jada Bharata's Teaching

Srimad Bhagavatam is a PurANa. The primary difference between modern history and purANa:

The modern history can only tell Mr X was born on so and so date, he has conquered so and so country, he acted such and such way and he died on so and so date. That's it.

Where as an ItihAsa (iti + hA + asau means "this is how it happened!") of a purANa explains why Mr. X was born as Mr.X, What happened during & after Mr.X's lifespan and what is the conclusion to be derived from the incident of Mr.X's narration. So, the reader can immediately benefited by learning from Mr. X's mistakes and start following the righteous path (i.e., dharma)

There is absolutely no compulsion to study purANas and ItihAsAs if one is not interested in knowing true and useful history of mankind.

Narration of Jada Bharata:


Bharata (This country is called as bhArata varsha due to him being the emperor of this land!) was the son of Rishabdeva. He righteously ruled this land for a long time and while he was still healthy and capable, retired to forests giving up all the worldly attachments.

Towards end of his life sitting at the bank of river Gandaki he saw a small baby deer floating in the water. He rescued it and started looking after the deer. He has developed attachment to the deer and in the final stage of his life thinking of the deer he died.

Due to the attachment to the deer while dying, he was born as a deer in the next life. Due to his penance in past life, he remembered his past life of King Bharata and lived the life of deer with devotion to Lord Hari near a temple and in the due course he left the deer's body.

As the next birth, he was born in a Brahmin family to pious Brahmana posessing sama, dama, tapas and tyaga. But he remembered his life as a deer as well as the King Bharata and started being indifferent to the worldly pleasures. There by he was called as JaDa. (non responsive) He was called as adhama brAhmaNa and jaDa bharata by fellow citizens.

King RahoogaNa going to meet sage kapila needed ONE bearer of his palanquin. He has seen jaDa bharata on the path and employed as the bearer. As jaDa bharata missed the steps and gone out of sync with other bearers thereby causing discomfort to the King RahoogaNa. Having repeatedly scolded by the King, Sage jaDa bharata makes a statement:

"You are talking of path, porter and punishment (to me), but none of these exist for me. If there is load, it is for the one who carries it; path is for the walker. Fat, thin, sickness, hunger, pain, fear, quarrel, desire, young, old, sleep, love, hate, anger, pretty and ugly are all present in a person who is body-conscious, they are not in me. All that you say apply only to the body, not to the Atma. 'I am king, you are servant,' such feelings are only in the practical world, not in Adhytma (spiritual world.) If you think you should punish me, you may punish, or beat the body; it will not affect me. I live in my own world, unconcerned about the body. Your punishment will be like grinding powdered stone or like beating a lifeless stone."

With these words, King RahoogaNa realized that the person carrying his palanquin was a great sage and comes down and falls at the feet of jaDa bharata.

There is a wonderful discussion that follows between the King and jaDa bharata leading to the discourse of ultimate truth.

So, this brief is shared here for the readers to study the bharata akhyAna from Fifth Canto of Srimad Bhagavata PurANa.

om tat sat.