Wednesday, June 25, 2014

నామ మహిమ

హరిర్హరతి పాపాని దుష్టచిత్తైరపి స్మృతః 
అనిచ్చయాపి సంస్పృష్టో దహత్యేవ హి పావకః 
-- శ్రీ బృహన్నారద పురాణం పూర్వభాగం 11 వ అధ్యాయం 100 శ్లోకం  
-- జ్యేష్ఠ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా

hariH harati pApAni dushTa cittaiH api smRtaH 
anicchya api samspRshTO dahati eva hi pAvakaH 

-- SrI bRhannArada purANam pUrvabhAgaM 11th Adhyaya, 100th SlOka. 


hari = Lord Hari
harati = removes
pApAni = sins
dushTa-chittaiH api = even with a wicked mind
smRataH = by remembering, uttering
anicchayA = even without the desire or unknowingly 
samspRshTO = touching, getting in to contact with 
pAvakaH = fire
dahati eva hi = burns only certainly  

Remembering "Lord Hari" even with wicked intention removes sins just like even unknowingly touching fire burns. 

Today is the auspicious mAsa Siva rAtri of jyeshTha mAsa of SrI jaya year. Remembering the name of Lord purifies. That is the power of nAma japa. 

My guru, Swami Virajeshwara Saraswati used to quote this verse before his anugraha bhAshaNa.Friday, June 13, 2014

మహానుభావుల లక్షణం

శాంతా మహాంతో నివసంతి సంతో వసంతవల్లోకహితం చరంతః
తీర్ణా స్స్వయం భీమభవార్ణవం జనా నహేతునాన్యానపి తారయంతః -39

 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः । 
तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९

Adi SaMkara bhagavatpAdAcArya in his vivEka cUDAmaNi says the above golden words.

SAntAH = those who have attained eternal tranquility
mahAntAH = those who have attained supreme greatness (realized sages)
santaH = those who have attained ultimate reality
nivasanti = lead the life
vasanta-vat = like the vasanta Rtu (spring season)
lOka hitam carantaH = for the sake of welfare of the world or serving the world
tIrNAH = having crossed
svayam = on their own
bhIma-bhavArNavam = frightful ocean of samsAra (the cycle of births and deaths)
janAn-anyAn api = other people (who come in contact with them) as well
a-hEtunA = without any reason
tArayantaH = enable to cross or liberate

The realized sages, having liberated themselves on their own from the frightful cyclic ocean of world entanglement, having established in ultimate truth of self, having became eternally tranquil lead the life effortlessly for the welfare of worldly beings just like the vasanta season (all other seasons have one or other difficulty in winter it is very cold, in rainy season the rain, in summer heat etc.) enable others to cross over without any reason. 

My Guru, Hamsa Swami Virajeshwara Saraswati Maharaj (picture above) is a great example of this. Without any reason, he uplifted a most undeserving soul like me and made me cross this samsAra without any of my effort.

-- Swami attained mahAsamadhi on 31-May-2014 and this Sunday 15-June-2014 (third Sunday akhanda SrI rAma nAma samkIrtana) is the first gathering at the ashram without his physical presense.

-- Taken the picture and the quoted verse from vivEka cUDAmaNi from a book called "Guru Mahima" published by the devotees and released by Swami on this year Sri rAma navami day (18-April-2014) For publications - http://www.hamsaashramam.org/publications 

Saturday, June 7, 2014

మానసోల్లాసము - శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర వార్తికం

ఆత్మలాభాత్ పరో లాభో నాస్తీతి మునయో విదుః
తల్లాభార్థం కవిః స్తోతి స్వాత్మానం పరమేశ్వరం - 2

ఆత్మ లాభాన్ని మించిన లాభము లేదు అని మునులకు తెలియును.
అటువంటి లాభము కొఱకు కవి తన ఆత్మ ఐన పరమేశ్వరుని స్తుతించుచున్నారు. 

Atma lAbhAt paraH lAbhaH nAsti iti munayaH viduH 
tat lAbhArtham kaviH stOti svAtmAnaM paramESvaram 

This verse is from mAnasOllAsa, vArtika of SrI surESvarAcArya on the stotra called SrI dakshiNAmUrthi stotram.In this first sloka after the mangaLa slOka, author introducing the purpose of the work.

"There is no lAbha "attainment, gain, or profit" superior to the attainment of self." This is known by the sages. For such a supreme gain, all knowing poet is praising the Supreme Lord abiding in own self.

My blogging career started in 2006 with this concept of know thyself - http://prasadchitta.blogspot.in/2006/12/know-yourself.html 

I have used the 30th verse of first ullasa of mAnasOllAsa as invocation prayer for my yOga vEdAnta blog - http://prasad-yoga.blogspot.in/2009/10/mangalacharanam-prayer.html
इश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने |
व्योमवद्व्यप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ||

This 1895 published book available on DLI and archive - https://ia600706.us.archive.org/14/items/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries/Dakshinamurti.Stotra.of.Sri.Sankaracharya.with.Commentaries.by.Suresvaracharya.Swayamprakasa.Ramatirtha.pdf
 is a wonderful source of pleasure for mind for those who are looking for the supreme attainment.

Thought of sharing this as 250th post!