Saturday, May 30, 2009

విఘ్న దశకం

యోగాభ్యాసేన మే రోగ ఉత్పన్న ఇతి కథ్యతే
తతో అభ్యాసం త్యజే దేవం ప్రథమం విఘ్నముచ్యతే

ద్వితీయం సంశయాఖ్యం చ తృతీయమ్ చ ప్రమత్తతా
అలస్యాఖ్యం చతుర్థం చ నిద్రారూపమ్ తు పంచమం

షష్ఠం విరతి ర్భ్రాన్తిః సప్తమం పరికీర్తితమ్
విషమం చాష్టమం చైవ అనాఖ్యం నవమం స్మృతమ్

అలబ్ది ర్యోగతత్త్వస్య దశమం ప్రోచ్యతే బుధైః
ఇత్యేతద్విఘ్న దశకం విచారేణ త్యజే ద్బుధః

---యోగకుండల్యుపనిషత్తు (1:58 - 1:61)

English Translation from celextel.org
58. If a Yogin is afraid of such diseases (when attacked by them), he says, “my diseases have arisen from my practice of Yoga”. Then he will discontinue this practice. This is said to be the first obstacle to Yoga.
59. The second (obstacle) is doubt; the third is carelessness; the fourth, laziness; the fifth, sleep;
60. The sixth, the not leaving of objects (of sense); the seventh, erroneous perception; the eighth, sensual objects; the ninth, want of faith;
61. And the tenth, the failure to attain the truth of Yoga. A wise man should abandon these ten obstacles after great deliberation.

Wednesday, May 13, 2009

శ్రీరామ హృదయము

రామో న గచ్ఛతి న తిష్ఠతి నానుశోచ-
త్యాకాంక్షతే త్యజతి నో న కరోతి కించిత్
ఆనందముర్తి రచలః పరిణామహీనో
మాయాగుణాననుగతో హి తథా విభాతి - ౪౩
తతో రామః స్వయం ప్రాహ
హనూమంత ముపస్థితమ్
శ్రుణు తత్త్వం ప్రవక్ష్యామి
హ్యత్మానాత్మపరాత్మనామ్ - ౪౪
ఆకాశస్య యథా భేద స్త్రివిధొ దృశ్యతే మహాన్
జలాశయే మహాకాశ స్తదవచ్ఛిన్న ఏవ హి
ప్రతిబింబాఖ్యమపరం దృశ్యతే త్రివిధం నభః - ౪౫
బుద్ధ్యవచ్ఛిన్న చైతన్య మేకం పూర్ణమథాపరమ్
అభాసస్త్వపరం బింబ భూతమేవం త్రిధా చితిః - ౪౬
సాభాసబుద్ధేః కర్తృత్వ మవిచ్చిన్నే(అ) వికారిణి
సాక్షిణ్యారోప్యతే భ్రాంత్యా జీవత్వం చ తథాబుధైః - ౪౭
అభాసస్తు మృషా బుద్ధిరవిద్యాకార్యముచ్యతే
అవిచ్ఛిన్నం తు తద్ బ్రహ్మ విచ్ఛేదస్తు వికల్పతః - ౪౮
అవచ్ఛిన్నస్య పూర్ణేన ఏకత్వం ప్రతిపాద్యతే
తత్త్వమస్యాది వాక్యైశ్చ సాభాసస్యాహమస్తధా - ౪౯
ఐక్య జ్ఞానం యదోత్పన్నం మహావాక్యేన చాత్మనోః
తదా (అ) విద్యా స్వకార్యైశ్చ నశ్యత్యేవ న సంశయః - ౫౦
ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భక్తో మద్భావాయోపపద్యతే
మద్భక్తివిముఖానాం హి శాస్త్రగర్తేషు ముహ్యతామ్
న జ్ఞానం న చ మోక్షః స్యాత్తేషాం జన్మశతైరపి - ౫౧

--అధ్యాత్మరామాయణము, శ్రీరామ హృదయము అనబడే బాలకాండము ప్రధమ సర్గము నుంచి

Tuesday, May 5, 2009

ప్రార్ధన

హిరణ్మయేన పాత్రేణ సత్యస్యాపిహితం ముఖమ్
తత్త్వం పూషన్నపావ్రుణు సత్యధర్మాయ దృష్టయే

పూషన్నేకర్షే యమ సూర్య ప్రాజాపత్య వ్యూహ రస్మింసమూహ
తేజో యత్తే రూపం కల్యాణతమం తత్తే పశ్యామి యోసావసౌ పురుషః సోహమస్మి

వాయురనిలమమృతమథేదమ్ భాస్మాన్తం శరీరమ్
ఓం క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర

అగ్నే నయ సుపథా రాయే అస్మాన్విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్
యుయోధ్యస్మజ్జుహురాణమేనో భుయిస్ఠాం తే నమఉక్తిం విధేమ

- ఈశావాస్య ఉపనిషద్ (చివరి 4 శ్లోకాలు)