Tuesday, March 26, 2013

శరణంభవ కరుణామయి - తరంగం

శరణం భవ కరుణా మయి కురు దీన దయాళో
కరుణారస వరుణాలయ కరిరాజ కృపాళో

అధునా ఖలు విధినా సుధియా సుర భరితం
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

వరనూపుర ధర సుందర కరశోభిత వలయా 
సురభూసుర భయవారక ధరణీధర కృపయా
త్వరయా హర  భరమీశ్వర సురవర్య మదీయం
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

ఘృణిమండల మణికుండల ఫణిమండల శయన
అణిమాదిసుగుణభూషణ మణిమంటపసదన
వినతాసుత ఘన వాహన మునిమానస భవన
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

అరిభీకర హలిసోదర పరిపూర్నసుఖాబ్ధే
నరకాంతక నరపాలక పరిపాలిత జలధే
హరిసేవక శివ్నారయణతీర్థ పరాత్మన్
మధుసూదన మధుసూదన హర మామక దురితం

-- శ్రీ నారాయణ తీర్థ - కృష్ణ లీలా తరంగిణి నుంచి 

A traditional Bhajana paddati rendering of Sri Ghorakavi Sampath kumar gAru - https://1drv.ms/u/s!AjJLPdvDTuLsgUFkxaE6QxNi6VBT

http://www.maganti.org/audiofiles/air/bhakti/srirangam/Track01.html

SaraNam bhava (be my refuge) karuNA mayi kuru dIna dayALO (O! deena dayAlaa! kRshnA! be compassionate towards me)
karuNArasa varuNAlaya (ocean full of essence of compassion) karirAja kRpALO (one who has shown kRpa on the king of elephants ref. gajEnda mOkshm)

adhunA (immediately; right now) khalu vidhinA (verily as duty) mayi sudhiyA sura bharitam (my right mind filled with god)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

varaNupuradhara (one wearing selected nUpura) sundara kara SObhita valayA (having beautiful armlets)
sura bUsura bhaya vAraka (one who removes the fear of gods and brahmaNas) dharaNIdhara kRpayA (o holder of earth - by thy kRpa)
tvarayA hara (quickly remove) bharam (heavy weight of samsara) iSwara (O LORD) suravarya (one who is adorned by gods) madIyam (mine)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

ghRNimanDala (of solar orb) maNikunDala (ear wear of gems) phaNimanDala Sayana (resting on the great snake)
aNimAdi su guNa bhUshaNa (adorned by the good qualities like aNima etc.,) maNimanTapa sadana (living in the hall made of gems)
vinatAsuta ghana vAhana (one having a great vAhana - eagle who is son of vinata) munimAnasabhavana (residing in the purified minds of sages)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

aribIkara (one who frightens the opponents) halisOdara (brother of balarama who holds a hala - plough as weapon) paripUrna sukhAbdhE (ever filled ocean of bliss)
narakAtaka (one who killed daemon naraka) narapAlaka (one who takes care of humans) paripAlita jaladhE (one who is the lord of milky ocean)
harisEvaka SivanArayaNatIrtha (a servant of Hari called siva-nArayaNa tirtha's) parAtman (the paramatma the great lord)
madhusUdana madhusUdana (O! killer of daemon madhu!) hara mAmaka duritam (remove my sins/ bad deeds!)

This tarangam shows the way to take refuge in Lord Sri Krisha by Sri nArAyaNa tIrtha. absolutely wonderful!!

Link to Past post on few other tarangams: http://nonenglishstuff.blogspot.in/2011/11/blog-post.html

Saturday, March 9, 2013

పరమోపకారం - Ultimate Protection

నాలం వా పరమోపకారకమిదం త్వేకం పశూనాం పతే
పశ్యన్ కుక్షిగతాన్ చరాచరగణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్షితుమ్ ।
సర్వామర్త్యపలాయనౌషధం అతిజ్వాలాకరం భీకరం
నిక్షిప్తం గరలం గలే న గలితం నోద్గీర్ణమేవత్వయా ।।31।। (శివానందలహరీ)

This one act alone proves your nature of "paramOpakAri" (i.e., ultimate helping nature / protection of Lord.) of paSupati. (All the beings are bound by a sense of "mine" to the sense of "I"; this bondage is called as 'pASa'. One who is the lord of all bonded beings is the paSupati - None other than Siva!)

Having seen the animate and inanimate worlds both inside and out, to protect them, you have kept the most dangerous hAlAhala (When gods and daemons churned the milky way the first produced was the anti-matter called halahala which was nullifying everything. All those gods ran fast to mahAdEva for protection) in your throat by not swallowing it and neither spitting it out! Hence you have got a black spot on the throat of your white body! (Even such a spot is a great mark of Lord's protection to these worlds inside and out)

Tomorrow, mahA SivarAtri is the favorite day of Lord Siva. Let One and All recognize the Lord's protection and receive the grace!

బ్ర . శ్రీ. అప్పాల విశ్వనాథ శర్మ గారి మంగళమంజరి నుంచి

శివ! శివ! నీ లీలలన్ని చిత్రము జగదీశ్వరా!
చిట్టెడన్ని నీళ్ళుబోసి చిటికెడు బూడిదపూసి
పట్టెడంత మారెడాకు బెట్టిన సంతోషింతువు

నీవేషమమంగళము నినుగాంచిన మంగళము
నిరతము నీ నామస్మరణ నిఖిల జగన్మంగళము

కనులకు కనిపించవు మానసమునకందవు
కనులుమూసి పరికించిన కణకణమున వెలుగుదువు

మంగళమో శంకరా! మా గతి నీవే హరా !!
శివ! శివ! నీ లీలలన్ని చిత్రము జగదీశ్వరా!

-- శ్రీ నందన నామ సంవత్సర మహాశివరాత్రి

bra. SrI. appAla viSvanAtha Sarma gAri mangaLamanjari nunci
Siva! Siva! nI lIlalanni citramu jagadISvarA!
ciTTeDanni nILLubOsi ciTikeDu bUDidapUsi
paTTeDanta mAreDAku beTTina santOshintuvu

nIvEshamamangaLamu ninugAncina mangaLamu
niratamu nI nAmasmaraNa nikhila jaganmangaLamu

kanulaku kanipincavu mAnasamunakandavu
kanulumUsi parikincina kaNakaNamuna veluguduvu

mangaLamO SankarA! mA gati nIvE harA !!
Siva! Siva! nI lIlalanni citramu jagadISvarA!

-- SrI nandana nAma samvtsara mahA SivarAtri

Friday, March 8, 2013

మోక్ష సాధన ఎప్పుడు?

సరిగ్గా పది మాసాల క్రితం భగవత్ చింతనకు తరుణం ఎప్పుడు? అని మహాకవీంద్రుడు గొప్ప శివ భక్తుడు అయిన ధూర్జటి యోక్క కాళహస్తీశ్వర శతకం లోని ఒక పద్యాన్ని చూశాం. 

ఇప్పుడు పరమ రామ భక్తుడైన రామదాసు గారి దాశరథీ శతకం నుంచి అదే భావాన్ని గమనిద్దాం:

మనమున నూహపోహణములు మర్వకమున్నె కఫాది రోగముల్
దనువుననంటి మేనిబిగి దప్పకమున్నె నరుండు మోక్ష సా
ధన మొనరింపఁగావలయుఁ దత్త్వవిచారము మానియుండుటల్
తనువునకున్ విరోధమది దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ.

--శ్రీ నందన నామ సంవత్సర మాఘ బహుళ ఏకాదశి (విజయ ఏకాదశి) సందర్భంగా...

A verse from dASarathI satakam of bhakta rAmadAsu that reinforces the same bhava as my past post - http://nonenglishstuff.blogspot.in/2012/04/blog-post_16.html made exactly 10 months back.

Uha (proper understanding), apOha (misunderstanding) are the capabilities of mind. While these capabilities of mind are strong, before the diseases take over the body and while body is still strong to take up the austereties, MAN should take up the sAdhana i.e., practice to attain mOksha (ultimate realization). Not performing tattva vicAra (self enquiry) is counter productive of having body (+ mind + intellect)

-- SrI nandana nAma samvatsara mAgha bahuLa EkAdaSi (Vijaya EkAdaSi)