Thursday, March 29, 2012

శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం - 2

నమస్తే నమస్తే సమస్త ప్రపంచ
ప్రభోగ ప్రయోగ ప్రమాణ ప్రవీణ
మదీయం మన స్త్వత్పద ద్వన్ద్వ సేవాం
విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్య సిధ్ధ్యై

namastE namastE samasta prapanca
prabhOga prayOga pramANa pravINa
madIyaM mana stvatpada dva&n&dva sEvAM
vidhAtum pravRttaM sucaitanya sidhdhyai

prabhOga = the capability to enjoy 
prayOga = the capability to give it to someone else for enjoyment
pramANa = the complete understanding of 


this whole world  (samasta prapanca)


one who possesses these three qualities is called Iswara or the LORD. 

I bow down again and again for such LORD (Sri RAMA) and let my mind get engaged in the seva of your lotus feet (tvat pada dvandwa) such that it attains the su-chaitanya (the right knowledge! that leads to moksha). 

-- from SrI rAma bhujanga prayaata stotram of Adi Sankaracharya

om tat sat

Wednesday, March 28, 2012

శ్రీ రామ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

యదావర్ణయత్ కర్ణమూలేఽన్త కాలే 
శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యాం
తదేకం పరం తారక బ్రహ్మరూపం
భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం భజేఽహం

yat AvarNayat karNa-mUlE anta-kAle
SivaH "rAma rAmEti rAmEti" kASyAm
tat Ekam param tArakabrahmarUpam
bhajE'ham bhajE'ham bhajE'ham bhajE'ham

I pray to Lord Raama, the ONE, transcendent, whose name is uttered in the ears of devotees in the city of Kaasi at the time of death, by none other than Lord Shiva as "raama, raama, raama" which denotes the form to "taaraka brahma" that transcends devotees beyond this samsaara of birth and death!

-- May this SrI rAma navami over the weekend bring both material and spritual upliftment to one and all.

Full stotram with meanings @ http://sanskritdocuments.org/all_pdf/raamabhujanga.pdf

Sunday, March 25, 2012

అనుభూతి సారము - ఉపదేశ సారం
-- భగవాన్ రమణులు స్వహస్తాలతో తెలుగులోకి అనువదించిన "ఉపదేశ సారం" ఎందరో ముముక్షువులకు మార్గదర్శకము.

అంతర్ముఖులై నివృత్తి మార్గములో ప్రయాణిస్తున్న సాధకులకు అనేక మార్గాలుగా కనిపించే ఉపదేశాల సారాన్ని కరుణామూర్తి రమణ మహర్షి ఉపదేశ సారః అని సంస్కృతంలో 30 లలిత వృత్తాల్లో చెప్పి దానినే తెలుగు లోకి అనుభూతి సారం గా అనువదించారు.

Update: I have made an effort to explain each verse in one post on this medium collection: https://medium.com/upadesa-saram 

Thursday, March 8, 2012

కాముని పున్నమి

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావా
న్మాంగల్యభాజిమధుమాథిని మన్మథేన
మయ్యాపతే త్తదిహ మంథర మీక్షణార్థ
మందాలసం చ మకరాలయ కన్యకాయాః
-- కాముని పున్నమి, హోలీ సందర్భంగా

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं
मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ६॥

Manmatha (man is mind + mathana is churning so, manmatha is the churner of mind i.e, Lord of Love), could gain a prominent place of access to Madhusudana (the destroyer of the demon Madhu, i.e. Vishnu who is beyond all desires!!) only because he was favored with the blessing glance from thee "makaraalaya kanyaka" i.e, Mahalakshmi . May her auspicious indolent sideglance fall on us as well! (May she bless us with prosperity by looking at me in passing at least for a moment!

-- from Kanakadhaara Stotram

Sunday, March 4, 2012

జగద్గురు వాణి

జగద్గురు వాణి


--శ్రీ భారతీ తీర్థ స్వామి వారి పాదుకలకు శిరసా నమస్కరించిన సంతృప్తితో