Wednesday, March 30, 2011

తత్త్వ చింతనం

ఉత్తమాతత్త్వ చింతాచ మధ్యమా యోగ చింతనం |
అధమా మంత్ర చింతాచ తీర్థభ్రాంత్యంऽధమాధమః ||

The lowest step is going to holy places. Having visited "tirthas" one gets in touch with holy men and their blessings.
The next better step is "mantra chintanam" - repetition of a mantra. i.e., japa
Even better is practice of yoga.
The Best is the vichara into the tattva i.e., the tattva of oneness!

om tat sat

Friday, March 18, 2011

గురు గీత

यत्सत्तया जगद्सत्वं यत्पकाशेन भायुतम् ।
नंदनं च यदानंदात् तस्मै श्री गुरवे नमः ॥
by which existence the world appears; and by which light the world is bright; and by which bliss the world derives happiness; to that GURU I bow down.

मन्नाथ श्री जगन्नथो मद्गुरु स्त्रिजगद्गुरुः ।
ममाऽत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥
My lord is the lord of the universe (jagat); my guru is the guru of the three worlds; my atma is the atma of all the beings; I bow down to such lord = guru = self!

अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
"akhanda mandalaakaaram" in which the whole of living and non-living beings appear, that word "tat" has been shown to me by the GURU. I bow down to such guru.

देहे जीवत्वमापन्नं चैतन्यं निष्कलं परम्
त्वं पदम् दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
That which entered the body, that "jeeva chaitanyam" which is never tainted by anything, that word "tvam" has been shown to be by the GURU. I bow down to such guru.

अखंडं परमार्थं सत् ऐक्यं च त्वं तदोश्शुभम्
असिना दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
akhandam, paramaardham that truth and body, this are one and the same that is shown by the word "asi". Such word is shown to me by the GURU. I bow down to the Guru.

Having said that, a small word of caution.
गुरवो बहवस्सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः
दुर्लभ स्स गुरुर्लोके शिष्य संताप हारकः
guravah, bahavah, santi, sishya, vitta, apahaarakaaH.
durlabhaH, saH, guruH, loke, sishya, saMtaapa, haarakaH
There are lot of gurus who take away the wealth of the sishya; it is indeed difficult to get a guru who will take away the "worldly misery" of the sishya.

-- From skanda purana; GURU GEETHA.
(Most famous "gururbrahma, gururvishnu gurudevo maheswarah, gurussakshaat parabrahma tasmai sri gurave namaha" is also from this chapter of Skanda Purana only.)

Tuesday, March 8, 2011

ఈశ్వరీ - ఆమ్మ

Divine Mother appears in her four aspects as one's own mother, sister, wife and daughter. Respecting each of HER aspects in proper way is the due worship to the Divine Mother.

ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ
కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి
శ్రీ శాంభవీతి జగతాం జననీపరేతి
వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి

prAtarvadAmi lalitE tava puNyanAma
kAmESvarIti kamalEti mahESvarIti
SrI SaaMbhavIti jagatAM jananIparEti
vAgdEvatEti vacasA tripurESvarIti

-- International Women's Day (లలితా పంచరత్నం నుంచి)

Tuesday, March 1, 2011

సర్వార్థసాధకము

.....పాండునగ్రసుతుడు నిభృతమై దేవకి సుతునితోడ :

శివముఖ్యనామములు ప్రస్తవనకృతిన్ భోగమోక్షపదములగునని విం
దు విమలబోధ యెఱింగింపవె వాని నిరుక్తిననినఁ బరమప్రీతిన్

అతండిట్లనియె

శివదేవు ముట్టఁ గొల్వఁగ, నవనీశ్వర యతనిపేళ్ళయర్థ మెఱిఁగి సం
స్తవనకృతిఁ గూర్ప నాకైన విధాతకునైన నరిది నా మదిఁ జూడన్

నీవిట్లు నన్నునడిగితి గావున నాయెఱిఁగినట్టి గతిఁ జెప్పెద న
ద్దేవాదిదేవువరనామావలి విను మచలమైన యవధానముతోన్

అగ్నివాయువాసవాదిత్యవసుమరుదాది దేవతామయాత్ముఁ డైన
శివుని మహిమఁ బ్రీతిఁ జెప్పుట వినుట సర్వార్థసాధకంబు లగు నృపాల

శివ సహస్ర నామ స్తొత్రం:
http://sanskrit.safire.com/pdf/SHIVA_SAHA_MAHA.PDF


--శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము అనుశాసనిక పర్వము, పంచమాశ్వాసము నుంచి
(మహాశివరాత్రి సందర్భంగా)