Tuesday, April 4, 2017

श्रीरामगीता - శ్రీరామగీతా

प्रत्यक्परोक्षादि विरोधमात्मनो-
र्विहाय सङ्गृह्य तयोश्चिदात्मताम् ।
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां
ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाद्वयो भवेत् ॥ २६॥

ప్రత్యక్పరోక్షాది విరోధమాత్మనో-
ర్విహాయ సఙ్గృహ్య తయోశ్చిదాత్మతామ్ ।
సంశోధితాం లక్షణయా చ లక్షితాం
జ్ఞాత్వా స్వమాత్మానమథాద్వయో భవేత్ ॥

http://sanskritdocuments.org/doc_giitaa/raamagitaa.html?lang=te

Swami ChinmayAnanda's English translation for the above verse:
Rejecting the difference of nearness and remoteness, and so on... between jIvAtma and paramAtma, one should know one's own nature as that of pure consciousness, arrived at through the inquiry and implied by the method of implication. Thereafter, realizing one's own true Self and Brahman, one should merge to become one with it.

In Adhyatma rAmAyaNa, uttara kAnDa, 5th sarga is called SrI rAma gItA. It has 62 verses and it is an instruction from Lord rAma to his brother LakshmaNa who is looking for surest path to supreme realization.
This verse is 26th SlOka in SrI rAma gIta.

pratyaksha-parOksha-Adi virOdham AtmanOH
vihAya; samgRhya tayOH cidAtmatAm
samSOdhirAm lakshaNayA ca lakshitAM
jnAtvA svamAtmAnam atha advayO bhavEt


My interpretation:
pratyaksham i.e, imminence and parOksham i.e, transcendence are virOdham mutually opposing qualities of Self. By vihAya giving up this contradictions within the description of Self, accepting the true nature of cidAtmatAm pure consciousness in them -- samSOdhitAm one should perform inquiry into its lakshaNayA quality as the goal and the one who is lakshitAm aiming at that goal. jnatvA Having realized svamAtmAnam the own Self as supreme, atha advayO bhavEt one should become non-dual .

Let one and all engage in such a great inquiry resulting in non-dual realization as instructed by Lord rAma. om tat sat.Thursday, February 23, 2017

అహం పరమః శివః

మన్తవ్యే చాభిమాతవ్యే బొద్ధవ్యే ధృతిసంగమాత్
సుఖే దుఃఖే విమోహే చ స్థితోఽహం పరమః శివః

----- శివ దృష్టిః, సప్తమాహ్నికం 104

man&tavyE cAbhimAtavyE boddhavyE dhRtisangamAt
sukhE du@hkhE vimOhE ca sthitO'ham parama@h Siva@h

----- Siva dRshTi@h, saptamAhnikam 104


In the ability of thinking, in the I-ness, in understanding, in firm resolve,
in pleasure, in pain, in delusion as well; established, I am supreme auspiciousness, Siva.

----శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర మహా శివరాత్రి సందర్భంగా

https://nonenglishstuff.blogspot.com/2016/08/blog-post.html is the opening verse of the vArtikam of this work, and this verse is almost at the end of the work by sOmAnanda yOgi.

Let the graceful vision of Siva be on one and all!!

Friday, February 17, 2017

హితాధాయి

చక్షుర్దక్షద్విషో యన్నతు దహతి పురః పూరయత్యేవ కామం
నాస్తం జుష్టం మరుద్భిర్యదిహ నియమినాం యానపాత్రం భవాబ్ధౌ
యద్వీతశ్రాన్తి శశ్వద్భ్రమదపి జగతాం భ్రాంతిమభ్రాంతి హన్తి
బ్రధ్నస్యవ్యాద్విరుద్ధక్రియమథ చ హితాధాయి తన్మణ్డలం వః

cakshurdakshadvishO yannatu dahati pura@h pUrayatyEva kAmam
nAstM jushTam marudbhiryadiha niyaminAm yAnapAtram bhavAbdhau
yadvItaSrAn&ti SaSvadbhramadapi jagatAM bhrAntimabhrAnti han&ti
bradhnasyavyAdviruddhakriyamatha ca hitAdhAyi tanmaNDalam va@h


Above is a slOka from a work called SUrya Satakam by mayUra kavi. A set of 100 verses dedicated to Sun. Above is the 80th that concludes describing the manDalam i.e, territory of authority i.e, jurisdiction of Lord Sun.

That is the eye of daksha's foe. It is not burning away the worlds, it is giving rise to desires, even though it is the vehicle that can take the deserving people out of the ocean of samsara, no wind is able to move it. It is always at rest even while making this world revolve. It appears to revolve to the worldly beings. It can remove all delusion. Even though all these effects of Sun are contradicting each other, the authority, is auspicious to all of us and protect all of us.

daksha's foe is lord Siva. Lord Siva's eye is supposed to have burnt the tripuras, and the lord of desire. But as Sun, it is not burning away the worlds, it is not destroying the desire either. Rather, it is actually filling up the world with all sorts of desires!

For those who are striving to cross over this ocean of births and deaths, it is the vehicle to cross the ocean. But it is not moving anywhere or not being touched by any wind. Any ship in the ocean will move based on the wind force. But no wind i.e, marut is not able to move this one.

Even when moving all this world continuously, it is at rest. It appears to revolve. It is not revolving. This is a delusion, but it is capable of removing all delusions!!

All the apparent contradictions of this Aditya manDalam are really protecting this world and for hita i.e, for good or prosperity only.

For original Sanskrit version of the complete Satakam:
https://archive.org/stream/suryashataka/surya_shataka#page/n43/mode/2up

Tuesday, December 27, 2016

విశ్వనాథాష్టకం వ్యాస కృతం

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందా
పాపేరతించ సునివార్య మనస్సమాధౌ
ఆదాయ హృత్కమలమధ్యగతం పరేశం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం

Having given up desire, given up blaming others, turned away from attachment towards committing sins, having placed the mind in balanced state - 'samadhi' let's be devoted to the supreme staying in the center of the heart-lotus, also known as viSvanAtha, lord of city of vAraNAsi.

-- from viSvanAtha ashTakam by sage vyAsa on the occasion of mArgaSira mAsa SivarAtri

For audio of complete ashTakam - http://www.vedamantram.com/audio/visvanatha.mp3

(This is the 300th post to this blog)

Tuesday, December 13, 2016

స్మర్తృగామీ

జన్మ సంసారబంధఘ్నం స్వరూపానందదాయకం
నిశ్శ్రేయసవదం వందే స్మర్తృగామీ సనోఽవతు||

--శ్రీ దత్త జయంతి మార్గశిర శుక్ల పౌర్ణమి సందర్భంగా

janma-samsAra bandhaghnam svarUpAnandadAyakam
niSSrEyasapadam vandE smartRgAmI sanO'vatu

-- SrI datta jayanti mArgaSira Sukla paurNami

HE, destroyer of bondage from repeated birth cycle, bestower of bliss by realization of own nature
the path to ultimate prosperity, I bow down; to the one who can be reached by treading the path of memory; may protect us.

smRti is memory, smara is to remember, smartR+gAmI one who can be found by inward journey into the basis of one's own mind. The consciousness is the guru inward. Guru exists in everyone universally.

Today is the auspicious day of appearance of Guru in the form of Lord DattatrEya as given to the sage couple atri and anasUya. atri is the one beyond the three i.e, triads. anasUya is beyond jealousy i.e, emotional negativity. Having unified all triads, rising beyond all negative thoughts, the guru tattva appears as the smartRgAmI on this auspicious day!

May the grace of guru be on one and all! One and all find the inward guru by treading the path inwards!!

Monday, December 12, 2016

నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయం

ఉల్లంఘ్య సింధో స్సలిలం సలీలం యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః
ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం నమామి తం ప్రాంజలిరాంజనేయం

-- శ్రీ కార్యసిద్ధి హనుమద్వ్రతం మార్గశీర్ష శుక్ల త్రయోదశి సందర్భంగా

ullanghya sindhoH salilam salIlam = Having crossed the waters of great ocean
yaH sOka-vahnim janakAtmajAyAH AdAya = having taken the fire of grief from the daughter of janaka, who
tEna Eva dadAha lankAm = with that fire burnt the lanka
namAmi tam prAnjaliH AnjanEyam =for that AnjanEya, I bow down with the folded hands.

-- Today is the kAryasiddhi hanumat vratam. margasira sukla trayOdasi.

Sunday, November 27, 2016

ప్రథమో దైవ్యో భిషక్

అధ్యవోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీఁశ్చ సర్వాన్జమ్భయన్త్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యో ధరాచీః పరా సువ ||

--- శ్రీ రుద్ర ప్రశ్న 1వ అనువాకం 6వ మంత్రం

---శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర కార్తిక బహుళ త్రయోదశి, మాస శివ రాత్రి, ధన్వంతరి జయంతి సందర్భంగా

O rudrA! Thou the foremost among learned, capable of removing ailments of body and mind! Teacher of the medical science, remover of deadly diseases with best therapies, giver of laws of health to all of us, keep the disease causing and aggravating elements away from us!

A doctor who can give prescription but the lord is the one who cures and removes the disease. The efficacy of the medicine to cure and the prevention of possible ailments is also in the hands of the "bhishak".

Rudrabhishekam at AECS kAryasiddhi vinAyaka Temple today (27th Nov 2016)