Thursday, February 24, 2011

నాల్గుచందములఁ పలుకుట

పలుకక యుండుకంటెఁ దగ బల్కుట మేలు వినుండు సత్యముం
బలుకుట ధర్మమార్గమునఁ బల్కుట సర్వజనప్రియంబుగాఁ
బలుకుట యోలి నెక్కుడగు భంగులు వీనినెఱింగి యొండుమైఁ
బలుకక నాల్గుచందములఁ బల్కఁగ మెత్తురు వాని దేవతల్.

-- హంస గీత, శ్రీమదాంధ్రభారతము, శాంతిపర్వము, పంచమాశ్వాసము, ౫౫౫
Post a Comment