Monday, February 7, 2011

రామా! ఆర్తరక్షామణీ!

బాలక్రీడలఁ గొన్నినాళ్ళు, పిదపన్ భామాకుచాలింగనా
లోలాభ్యున్నతిఁ గొన్నినాళ్ళు, మరి యిల్లున్ ముంగిలిన్ గొన్నినా
ళ్ళీలీలన్ విహరించితిన్, సుఖఫలం బిందేమియున్ లేదుగా
హాళిన్ నీ పద సేవఁ జేసెదను రామా! ఆర్తరక్షామణీ!

-- శ్రీ రామ దాసు(?)
Post a Comment