Sunday, October 26, 2008

భగవంతుడు

రాత్రి కాలమున ఆకాశమునందు నక్షత్రములు అనేకములు కానిపించు చున్నవి.
సూర్యోదయము అయిన పిమ్మట అవి కాన వచ్చుట లేదు.
ఆ కారణముచే పగటి వేళ ఆకసమున చుక్కలు లేవనవచ్చునా?
అజ్ఞాన వశమున భగవంతుడు కానరాని కారణము చేత అతడు లేడనబోకుము.

-- శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస
Post a Comment