Sunday, October 26, 2008

భగవంతుడు - నామములు

భగవంతునికి అనేక నామములు ఉన్నవి ఆయన రూపములును అనంతములుగా ఉన్నవి. నీకు ఏ నామము ఏ రూపము నచ్చునో వాని సాయము చేతనే భగవంతుని సాక్షాత్కారము పొందగలవు.

ఒకే నీరు వేర్వేరు జాతుల వారిచేత వేర్వేరు పేరులతో పెర్కొనబడుచున్నది. ఒక జాతి వారు 'జల' మందురు; ఇంకొక జాతి వారు 'పాని' అందురు; వేరొక జాతి వారు 'వాటర్' అందురు; మరొక జాతి వారు 'ఆక్వా' అందురు; అట్లే అఖండమగు సచ్చిదానందమయ పరబ్రహ్మమును కొందరు 'దేవు' డనియు, కొందరు 'అల్లా' అనియు, కొందరు 'హరి' అనియు, 'బ్రహ్మ' అనియు వ్యవహరింతురు.

-- శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస
Post a Comment